Soru: Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1898 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısında değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdi.
Osmanlı Devleti’nin bu özelliği aşağıdaki fikir akımlarından hangisinden etkilenmesine neden olmuştur?
A) Osmanlıcılık B) Milliyetçilik
C) İslamcılık D) Batıcılık
E) Türkçülük

Soru: I. Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı mücadelesinde Muş ve Bitlis’i işgalden kurtarmıştır.
II. Manastır Asked İdadisinde tanıştığı Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duymaya başlamıştır.
III. 1917’de Veliaht Vahdettin’le Almanya’ya seyahat ederek cephe incelemesine katılmıştır.
IV. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini Çanakkale Savaşı’nda vermiştir.
V. Sofya’da Askerî Ateşe olarak görev almıştır.
Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitim hayatı ile ilgili doğru bilgi değildir?
A) Selânik Askerî Rüştiyesinde ortaokul eğitimini almıştır.
B) Harp Akademisini bitirdiğinde rütbesi kurmay yüzbaşıdır.
C) Manastırda lise eğitimi alırken tarih öğretmeni kolağası Tevfik Bey’den tarih bilinci almıştır.
D) Harp Okulunda Namık Kemal’in şiirlerini okumuştur.
E) İdadi eğitimini tamamlayınca; Harp Akademisine kayıt yaptırmıştır.

Soru: Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehri, farklı din ve ırka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı, limanıyla Ege Denizi’ne açılan bir şehirdi. Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul’a demir yolu ile bağlıydı.
Buna göre,
I. Avrupa’da meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip edilmesi,
II. toplumların birbirinden etkilenmesi,
III. Balkanların nabzının attığı şehir olması
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Mustafa Kemal’in fikri oluşumunda, Selanik şehrinin hürriyetten ve milliyetçilikten yana olan aydınların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir şehir olması etkili olmuştur.
Selanik’in bu durumunun Mustafa Kemal’i;
I. değişim ve gelişime açık olma,
ll. çağın gereklerini yerine getirme,
lll. özgürlükçü düşünceye sahip olma
durumlarından hangileri yönünde etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız N B) Yalnız II C) I ve II
D) ıı ve ııı E) |, ıı ve ııı

Soru: Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü Şemsi Efendi Okulu’nda pek çok okulda bulunmayan öğretmen masası, sıra, kara tahta, ve tebeşirin yanında okuma ve yazmayı kolaylaştırmak için hazırlanmış levhalar vardı.
Buna göre Şemsi Efendi Okulu ile ilgili,
I. öğrencilerin iyi yetişmesi için çaba harcandığı,
Il. modem eğitime yönelik çalışmalar yapıldığı,
Ill. askeri amaçlı eğitimler verildiği
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II 0) Yalnız Ill
D) I ve II E) I ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar