1520-1595 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih] }

Soru: I. Bazı devletlere ayrıcalıklar tanınmıştır.
ll. Devlet işleyişi ile ilgili kanunlar hazırlanmıştır.
llI. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları yapılmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri, Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı
D) l ve ll E) Il ve ııı

Soru: 1533 İstanbul Antlaşması'nın aşağıdaki hangi maddesi Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul ettiğinin kanıtını oluşturur?
A) Avusturya Arşidükası protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak
B) Antlaşma Avusturya'nın istediği zamana kadar sürecek
C) Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek
D) Avusturya, Macaristan'ın içişlerine karışmayacak
E) Avustuıya Kralı Ferdinand, Macar Kralı unvanından vazgeçecek

Soru: Kanuni tarafından 1535'te yapılan İmtiyazat-ı Mahsusa ile Fransızlara tanınan ayrıcalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?
A) Fransız tüccardan daha az vergi alınacak
B) Osmanlı'daki Fransızlara din ve mezhep hürriyeti tanınacak
C) Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak
D) Fransız tüccarları arasındaki davalara Fransız hakimler bakacak
E) Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecek

Soru: Kanuni Dönemi'nde;
- Macaristan Kralı II. Lui'nin vergilerini ödememesi
- Osmanlı Devleti'nin gönderdiği elçiyi öldürtmesi
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Mohaç Meydan Savaşı'na
B) Belgrad'ın fethine
C) Kapitülasyon anlaşmasına
D) Macaristan'ın bölünmesine
E) Toprak Bütünlüğünün Sağlanmasına

Soru: Osmanlı devleti ile Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda "Antlaşmanın süresi Avusturya'nın isteğine bırakılacaktır." maddesi yer almıştır. Bu bilgilere göre,
l. antlaşmanın belirli bir süreyi kapsamadığı,
II. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri açıdan kendisine güvendiği,
Ill. Avusturya'nın diplomatik alanda başarılı olduğu
durumlarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) ı ve ıı
D) llve ııı E) ı, llve ııı

Soru: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlarla yapılan Kapitülasyon Antlaşması'nın sürekli olmadığı, kendisinden sonra gelen padişahlar tarafından yenilendiği görülmüştür.
Bu durumun Kapitülasyon Antlaşması'nın,
I. ticari ve hukuki ayrıcalıklar taşıması,
Il. iki tarafın da aynı haklardan yararlanması,
III. kapitülasyonların hükümdarların yaşamları boyunca geçerli olması
özelliklerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

Soru: Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1535 yılında imzalanan kapitülasyon antlaşmasında, Fransızların Osmanlı karasularında sahip olduğu hakların Fransız karasularında da Osmanlı tüccarları için geçerli olacağı kabul edilmıştır.
Bu duruma bakılarak,
I. İki devlet de ekonomik açıdan zarara uğramıştır.
Il. Ticari faaliyetlerin karşılıklı olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.
llI. Devletler arası eşitlik kurallarına uyulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız ı B) Yalnız ııı c) ı ve ıı
D) llve ııı E) ı, llve ııı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar