Soru: Otuz Yıl savaşlarında Roma-German İmparatorluğu, topraklarında yaşayan ve farklı dilleri konuşan toplulukları Hristiyanlık çatısı altında birleştirmeyi hedeflemiştir.
Bu durum Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Dini mücadele görüntüsü altında siyasi çıkarlar hedeflemiştir.
B) Sınırlarını genişleterek Avrupa’nın en büyük gücü olmuştur.
C) sanayileşme çalışmalarına önem vermiştir.
D) Milliyetçilik prensibini benimsemiştir.
E) Siyasi birliği koruyamamıştır.

Soru: Otuz Yıl Savaşlarında yer alan Fransa, Katolik Almanya’ya karşı Protestan prensleri destekleyerek, devletlerin çıkarları için inançlarına aykırı tutumlar takınabileceğini göstermiştir. Bu açıdan Westfalya Antlaşması’nın Avrupa diplomasisine kazandırdıklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Modern uluslararası ilişkilerine ait esaslar içermiştir.
B) inançlara dayalı ittifaklar kurulması düşüncesi benimsenmiştir.
C) Bu antlaşma ile devletler, milli kanun ve kurallarına göre hareket etme ilkesini önemsemişlerdir.
D) Devletler, ekonomik ve siyasal çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlamışlardır.
E) Devletler, istediği tarafta yer alıp ittifaklar kurmuşlardır.

Soru: 1648 Westfalya Antlaşması’nın,
I. Taraflar 1555 Augsburg Antlaşması’nı tekrar tanıyacaklardır.
ll. Her prens kendi bölgesinde Katolik, Lutheryen veya Kalvinist mezheplerden birini seçebilecektir,
IlI. Tüm toplum kesimleri istediği mezhebi seçebilecektir.
maddelerinden hangilerini içerdiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) l ve ll
D) lve lll E) l, Il ve lll

Soru: – Otuz Yıl Savaşlarından en çok zarar gören devlettir.
– XVlI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar gerileme dönemi yaşamıştır.
– Siyasi birliğini kuramadığı gibi ülke içerisinde mezhep farklılıkları dolayısıyla inanç birliği de bozulmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Fransa C) İngiltere
D) Rusya E) Venedik

Soru: İpek ve Baharat Yollarından getirilen malların Avrupa’ya ulaşana kadar çok pahalıya mâl olması,
I. Coğrafi Keşiflerle Ümit Burnu’nun dolaşılması,
Il. Venedik ve Cenevizlilerin, Akdeniz’deki ticari güçlerinden rahatsız olunması,
lll. deniz ticaretine son verilmesi
sonuçlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız l B) l ve Il C) l ve lll
D) II ve III E) I, II ve lll

Soru: Osmanlı donanması, her yıl ilkbahardan sonbahara kadar Akdeniz’de sefere çıkmış ve bu seferler sayesinde, Osmanlı hâkimiyetindeki ada ve kıyılarda yaşayan halk ile bu coğrafyada gerçekleşen ticareti, korsanların saldırılarından korumak amaçlanmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Deniz ticareti üzerindeki hâkimiyetini sürdürmeye çalışmıştır.
B) ilk Denizcilik faaliyetlerini Akdeniz’de yürütmüştür.
C) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Akdeniz’in en büyük gücü olmuştur.
D) ilk kez Orhan Gazi Dönemi’nde denizcilik faaliyetleri başlamıştır.
E) XVll. yüzyıldan itibaren denizcilik faaliyetleri eski önemini kaybetmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar