Soru: Osmanlı Devleti’nin sanayileşmede geç kalması Avrupalı ülkelerin açık pazarı haline gelmesine ortam hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nde bu sonucun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A) Sermaye sahibi bir burjuva sınıfının olmaması
B) Ham madde kaynaklarının yetersiz olması
C) Bilimselliği temel alan eğitimin gerilemesi
D) Ulaşım olanaklarının kısıtlı olması
E) Kapitülasyonlar nedeniyle yerli tüccarların rekabet gücünü kaybetmesi

Soru: Balta Limanı Antlaşması Osmanlı tarihinde en çok hangi özelliği ile bilinir?
A) Ekonomik çöküşe neden olma
B) Monarşik yönetimi kısıtlama
C) Ulus devlet anlayışına katkı sağlama
D) Ulusçu isyanlar sonucu ortaya çıkma
E) Denge politikasının başarısızlığını kanıtlama

Soru: XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devletindeki,
– dış ticaret dengesinin Osmanlı aleyhine bozulması,
– bütçe açıklarının oluşması,
– işsizliğin artması
gelişmelerinin aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Atölyelerin kapanması
B) Sanayi Devrimi’nin yaşanması
C) Savaşlarda yenilgilerin başlaması
D) Lüks ve israfın artması
E) Kapitalist anlayışın yaygınlaşması

Soru: Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi yerli malların iç sürümünü artırma amaçlı değildir?
A) Vergilendirmede adaletin göz önüne alınması ve üretim üzerinden alınan bazı vergilerin kaldırılması
B) Yerli malların kullanılmasının teşvik edilmesi
C) Yerli tüccarlardan alınan iç gümrük vergisinin kaldırılması
D) Yeni kurulan ordunun elbise ve ayakkabı ihtiyacı için Bakırköy’de bez, Eyüp’te iplik, İzmit’te çuha ve Beykoz’da deri fabrikalarının kurulması
E) Ülke içine yapılacak göçlerin teşvik edilmesi

Soru: Islahı Sanayi Komisyonu’nun ilkeleri arasında yer alan, “Yeni buluşlar komisyona sunulacak ve uygun görülürse buluş sahibine ayrıcalık verilecek.” maddesinin,
I. bilimsel gelişmeleri teşvik etme,
II. yerli tüccarların birbirleri ile rekabetine son verme,
IIl. ithalatı azaltma
amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yanız l B) Yanız Il C) l ve Il
D) I ve III E) I,II ve IIl

Soru: İttihat Terakki’nin ekonomi ile ilgili politikalarından biri de yeni bir ulusal burjuva sınıfı oluşturmaktır. Bu politikanın aşağıdakilerden hangisine hizmet amaçlı olduğu savunulamaz?
A) Sosyalist devlet anlayışını güçlendirme
B) Ticari hayatı geliştirme
C) İşsizliği azaltma
D) İthalatı azaltma
E) Sermaye sahibi güçlü bir sınıf oluşturma

Soru: Osmanlı Devleti’nde fabrika kurmak isteyenlere arsa vermek ve onları vergiden muaf tutmak için yürürlüğe konulan ancak; aynı yıl I. Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle başarısız olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşvik Kanunu
B) Sanayi ve Maden Kanunu
C) Islahı Sanayi Komisyonu
D) Islahat Fermanı
E) Memleket sandıkları


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar