Soru: Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda kendisini hâlâ Avrupa’dan üstün gördüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiş ve bu dönemde hem doğuda hem de batıda bir çok devletle uzun süren mücadelelere girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu yüzyılda mücadele ettiği devletlerden biri değildir?
A) İran B) Avusturya C) Rusya
D) İngiltere E) Venedik

Soru: XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasındaki savaşlarda,
I, iki devlet arasındaki sınır sorunları,
Il. ticaret yolları üzerinde denetim kurma rekabetinin yaşanması,
Ill. İran’ın, mezhebini Anadolu’da yayma amacıyla hareket etmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız l B) I ve ll C) l ve Ill
D) ll ve III E) I, II ve Ill

Soru: İran’da Şah Tahmasb’ın ölümüyle başlayan karışıklıktan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti, doğu sınırını güvenceye almak ve İran’ın kendisine Anadolu’da toplumsal bir taban oluşturmak amacıyla Şii mezhebini yayma çabalarını engellemek amacıyla İran üzerine seferlere çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile sonuçlanan bu savaşların sonucunda ise 1590 Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır.
XVI. yüzyılda Osmanlı – İran mücadeleleriyle ilgili bu politikalar doğrultusunda,
l. Osmanlı Devleti, XVll. yüzyılda genel olarak İran’a karşı üstünlük kurmuştur.
ll. İran, inanç sistemini siyasi amaçları doğrultusunda kullanmıştır.
Ill. Osmanlı Devleti, İran’ın içinde bulunduğu kargaşa ortamından faydalanmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) l ve ll C) l ve lll
D) II ve III E) I, Il ve Ill

Soru: Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile yaptığı 1593-1606 Savaşları sırasında;
– 1596’da Haçova Meydan Muharebesi kazanılmış,
– Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri fethedilmiştir.
1593-1606 Savaşları Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmış olmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin Zitvatorok AntIaşması’nda Avusturya’nın isteklerini önemli oranda kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Anadolu’da Celali İsyanlarının ve doğuda İran Savaşlarının başlaması
B) Çeşme Baskını’nın yaşanması
C) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
D) Vakayı Hayriye’nin meydana gelmesi
E) Osmanlı maliyesinin savaş masraflarını dış borç ile karşılaması

Soru: Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan 1590 Ferhat Paşa Antlaşması, kalıcı bir barış ortamı oluşturmadığından İran savaşları 1603’te yeniden başlamış ve Osmanlı’nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti ile İran arasında meydana gelen 16031612 savaşlarının ardından imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serav Antlaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) AmasyaAntlaşması
E) Edirne-Segedin Antlaşması

Soru: Osmanlı Devleti’yle İran arasında imzalanan 1639 Kasrı Şirin Antlaşması ile belirlenen Osmanlı-İran sınırı, büyük oranda günümüzdeki Türk-İran sınırını oluşturmaktadır. Bu sınırın günümüze kadar büyük oranda korunmasında,
l. çizilen sınırın coğrafi şartlara uygun olması,
ll. iki devlet arasındaki etnik farklılıkların sınırların çiziminde dikkate alınması,
lll. Kasrı Şirin Antlaşması’yla iki devlet arasında kalıcı barışın sağlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) l ve II C) l ve lll
D) Il ve III E) I, ll ve III

Soru: II. Osman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’ne vergisini vermeyen ve Osmanlı eyaletlerinden Boğdan’a saldıran Lehistan üzerine sefere çıkılmış ve savaşta başarılı olunarak Hotin Kalesi kuşatılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu savaşta başarılı olmasına rağmen Hotin seferinden tam olarak istenilen sonucu alamadan geri dönülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Osmanlı donanmasının eski gücünden uzaklaşmış olması
B) Yeniçerilerin disiplinsiz davranışları
C) Osmanlı’da hükümdar değişikliğinin yaşanması
D) Osmanlı sınırlarının daralması
E) Akdeniz’deki Osmanlı üstünlüğünün sona ermesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar