Osmanlı Devletinde Darbeler 11. Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 11. Sınıf, Tarih

Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahttan İndirilmesi (1876 Darbesi)

Gerekçeleri

  • 1875 yılında Sırbistan, Ege Adaları, Mısır, Karadağ, Romanya ve Bosna Hersek’te Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlar çıkması ve Avrupalı devletlerin isyanları bahane olarak gösterip devletin içişlerine karışmaları
  • Ekonomik çöküşün yaşanması

Darbenin Gelişimi

Medrese öğrencilerinin yönetime karşı gösteriler yapmasına bağlı olarak Jön Türklerin öncülüğünde İstanbul’daki askeri ve bazı idari çevreler birleşerek Sultan Abdülmecit’i tahtan indirmiştir.

Darbenin Sonuçları

  • Gözaltına alınan devrik padişah Sultan Abdülaziz 4 Haziran günü bilekleri kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştur.
  • Jön Türklerin öncülüğünde I. Meşrutiyet ilan edilmiş ve Anayasalı yönetime geçilmiştir.

31 Mart Darbesi

Gerekçesi

  • Tam olarak nasıl başladığı anlaşılamamakla birlikte II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış bir ayaklanma olarak kabul edilir.

Gelişimi

  • İsyanın ilk günü hükümet istifa etmiş, isyancı askerler yedi gün süre ile İstanbul’a hakim olmuştur.
  • İsyan Selanik’ten gelen ve Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu’nun girişimi ile bastırılmıştır.

Sonuçları

  • Mebusan Meclisi Sultan Abdülhamit’i isyanla bağlantısı olduğu gerekçesi ile tahttan indirip yerine V. Mehmet (Sultan Reşat)’i padişah yapmıştır.

Bâbıali Baskını

Nedir?

Balkan Savaşı’ndaki yenilginin sorumluluğunu hükümete yükleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önderlerinden Enver ve Talat Paşa liderliğinde Babı Ali adlı Hükümet binasına yapılan baskınıdır.

Sonuçlar

  • Hükümet istifa etmiştir.
  • İttihat Terakki Cemiyeti de iktidarı ele geçirmiş ve I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar iktidarını korumuştur.] }

Soru: Sanayi Devrimi'yle birlikte nüfus artışı yaşanmış ve tarım sektöründe makineleşme başlamıştır.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Milli devletlerin kurulması
B) Uluslararsı şirketlerin kurulması
C) Köyden kente göçlerin hızlanması
D) İşçi sınıfının öneminin azalması
E) Hammadde ihtiyacının artması

Soru: XVIII. yüzyıldan itibaren vatandaşlık kavramının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulamaz?
A) Yurttaş askerliği anlayışının gelişmesi
B) Eşit haklara dayalı toplum fikrinin yaygınlaşması
C) Milli devletlerin kurulması
D) Merkantilizmin egemen olmaya başlaması
E) Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşması

Soru: Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılma Dönemi'nde azınlıklar arasında milliyetçilik akımı etkili olurken, bu fikri en son benimseyen Türkler olmuştur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin, devletin kurucu unsurunu oluşturması
B) Devlet yöneticilerinin tutarlı politikası
C) Milliyetçilikle İslamcılığın birbirine ters düşmesi
D) Türklerde milli duyguların gelişmemiş olması
E) Türklerin ordu millet anlayışı ile hareket etmesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar