Soru: Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda, elektrik ve gaz kullanılarak, kentlerin aydınlatılması uygulamasına geçildi. Genişletilen kent içi yollar taşlarla kaplanırken, yaya kaldırımları yapıldı.
Bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Modern şehircilik anlayışının kabul görmeye başladığı
B) Lüks ve israf anlayışının yaygınlaştığı
C) İstanbul’un çok kültürlü bir şehir olduğu
D) Monarşik düzene son verildiği
E) Belediyecilik faaliyetlerinin ilk kez Osmanlı’da görüldüğü

Soru: XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde görülen,
I. pantolon ve şapka gibi kıyafetlerin yaygınlaşması,
II. Batı müziği ve balo kültürünün görülmesi,
Ill. Vakai Hayriye’nin yaşanması
gelişmelerinden hangileri batılılaşmanın sosyal hayata etkilerine örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l, ll ve lll

Soru: Osmanlı Devleti’ndeki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükufezar
B) Tercüman-ıAhval
C) Aûfe Jale
D) Takvim-iVekayi
E) Ceride-i Havadis

Soru: İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatma Aliye
B) Safiye Ali
C) Afife Jale
D) Halide Edip
E) Kerime Nadir

Soru: Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda,

  • Kadınlar Tıbbiye Mektebi’nde ebelik eğitimi almaya başladı.
  • Kız rüştiyeleri açıldı.
  • Aile Hukuku Kararnamesi ile evlilik sözleşmesinin resmî görevli önünde yapılması kanunlaştırıldı.

Bu gelişmeler doğrultusunda,
I. kadınların sosyal hayata katılımının önemsendiği,
II. eğitimde eşitlikçi anlayışın uygulanmak istendiği,
Ill. aile birliğinin korunması için çalışıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) ı ve ıı E) ı, ıı ve ııı

Soru: İlk Türk kadın romancı ………………… Hanım ………………… adlı ilk eserini yayımlamıştır.
Verilen bilgideki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kerime Nadir – Şükufezar
B) Saûye Ali – Vakayı Mısrıyye
C) Fatma Aliye – Muhadarat
D) Halide Edip -Ateşten Gömlek
E) Halide Edip – Diyojen

Soru: Osmanlı Devleti’nde Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete Tercümanı Ahval olurken, l. Meşrutiyet’in sona erdirilmesinden sonra Avrupa’ya giden bazı aydınlar “Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat” gibi gazeteler çıkararak Babıali’yi eleştirmeye başlamıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti ile ilgili,
I, İlk kültürel faaliyetler XIX. yüzyılda başlamıştır.
II. Siyasi yönetime karşı muhalif bir basın grubu oluşmuştur.
Ill. Aydınlar, gazeteler yoluyla fikirlerini yaymaya çalışmıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) ll ve lIl E) l, ll ve lll

Soru: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,

  • Kadınların devlet memuru olarak çalışmaya başlaması,
  • Aile Hukuku Kararnamesi ile evlilik sözleşmesinin resmî görevli önünde yapılmasının kanunlaştırılması

Gelişmeleri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
A) Kadınların ülkedeki etkinliğinin artması
B) Aile birliğinin devlet güvencesi altına alınması
C) Kadınların sosyal haklarının korunması
D) Modern hukuk anlayışının benimsenmeye başlaması
E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Soru: XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yaşayan Türk nüfus oranının artmasında,
I. isyanlar sonucu azınlıkların bağımsız devlet kurması,
II. iç göçlerin artması,
Ill. kaybedilen topraklardan ülke yönlü göçler yaşanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve IIl

Soru: Osmanlı ülkesinde XX. yüzyılın başlarında Türk Derneği ve Türk Ocağı gibi dernekler Türk milletinin eski ve yeni hayatını incelemeye, Türk dilini sadeleştirmeye ve zengin bir dil haline getirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bu bilgiler doğrultusunda,
I. ulusçu anlayışın Türkler arasında da kabul gördüğü,
II. milli değerlerin önemsendiği,
Ill. sosyal örgütlerin kurulduğu
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve IIl


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar