Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi bir bitkide polen üretimi sırasında gerçekleşmez?
A) Sentrozom eşlenmesi
B) Kromozom sayısının yarıya inmesi
C) Kardeş kromatit ayrılması
D) Yeni gen kombinasyonların oluşması
E) İğ ipliklerinin oluşumu

Soru: Aşağıdakilerden hangisi zirai üretimde vejetatif üremenin kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Genetiği değiştirilmiş yeni bitkiler elde etme.
B) Bitkilerin üretim hızını artırma.
C) Tohumla üretimi zor olan bitkileri üretme.
D) Bitkilerin kalıtsal özelliklerini koruma.
E) Nesli tükenmekte olan bitkileri üretme.

Soru: Bitkilerde doku kültürü yöntemininin aşamaları, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekle göre bu yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bitkiden alınan doku parçaları steril besi ortamına yerleştirilir.
B) Mitoz bölünmeler ile oluşan kalluslar besi yerine alınır.
C) Hormonla desteklenmiş besi ortamında kallusların gelişmesi sağlanır.
D) Gelişen bitki filizleri seralara alınarak üretimleri sağlanır.
E) Bu yöntemle oluşturulan bitkilerin genetik yapısı, ana bitkiden farklı olur.

Soru: Göl suları kimyasal olarak tatlı, tuzlu ve sodalı olabilmek tedir. Bu durumun oluşmasında gölün sahip olduğu bazı coğrafi koşullar etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi göl sularının tatlı, sodalı ve tuzlu olmasını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Göl tabanındaki kayaçların yapısı
B) Gölün derinliği
C) Gölün bulunduğu enlem derecesi
D) Göldeki buharlaşma
E) Gölün gidegeninin olup olmaması

Soru: Doğal göllerin yanısıra insanlar tarafından farklı amaçlarda kullanılmak için yapay göller de oluşturulur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapay olarak oluşturulan bu göllerin kullanım amaçlarından bir değildir?
A) Elektrik enerjisi üretmek
B) Tarım alanlarında sulama için kullanmak
C) Taşkın ve sellere karşı koruma sağlamak
D) İçme ve kullanma suyu olarak yararlanmak
E) Yapıldığı bölgenin biyoçeşitliliğini artırmak

Soru: Dünya’daki tüm su kaynaklarının 960,3’lük kısmını tatlı yüzey suları oluşturmaktadır. Ancak bu sular iklimin etkisiyle dünyanın her yerinde eşit dağılmamaktadır. Bazı bölgeler tatlı yüzey suları bakımından zenginken bazı bölgeler fakirlik yaşamaktadır. Verilen bilgiye göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin tatlı yüzey suları bakımından daha fakir olduğu söylenebilir?
A) İber Yarımadası’nın
B) Kanada’nın kuzeyinin
C) Anadolu Yarımadası’nın
D) Arap Yarımadası’nın
E) Amazon Ormanları’nın

Soru: İç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçler ve R dirençleri ile şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur.
X anahtarı kapatılırsa;
I. K üretecinden çekilen akım artar.
II. R direncinin gücü azalır.
III. L üretecinden çekilen akım azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

Soru: İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. En parlak N lambası yanar.
II. K lambası ışık vermez.
III. L, M ve N lambaları aynı parlaklıkta yanar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

Soru: Fe ve O elementleri kullanılarak yapılan deneylerde oluşan bileşik kütleleri ve harcanan element kütleleri tabloda verilmiştir. Buna göre deney sonuçlarından,
I. Kimyasal reaksiyonlarda kütle korunur.
II. İki elementten farklı bileşikler oluştuğunda elementlerin kütlece birleşme oranı aynıdır.
III. İki tür element birbirinden farklı bileşikler oluşturabilir.
IV. İki elementten birbirinden farklı bileşikler oluştuğunda
elementlerden biri sabit tutulunca diğer element sırasında belirli bir oran vardır.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?

Soru: Anadolu’daki ilk Türk devletleri ortak hedefler doğrultusunda ve çevrelerindeki düşmanlar karşısında zaman zaman birlikte hareket etmiştir. Bu duruma Türkiye Selçuklularının, Haçlıların Anadolu’yu hedef aldığı dönemde Anadolu’nun savunmasını birlikte üstlendiği aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan ittifakı kanıt olarak gösterilebilir?
A) Memlükler ile
B) Danişmentliler ile
C) Harzemşahlar ile
D) Mengücekliler ile
E) Çaka Beyliği’yle

Soru: Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Orhun Yazıtları”nda Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı veren, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta savaşan II. Köktürklerin mücadelesi anlatılır.
B) Kül Tigin Yazıtı, 732 yılında Kök Türk hakanı Bilge Kağan’ın kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir.
C) Bilge Kağan Anıtı Köktürk hakanı Bilge Kağan’ın ölümünden sonra yazdırılmış, daha çok dönemin olaylarından, törelerden ve Bilge Kağan’ın ulusuna iyi dileklerinden söz eder.
D) Uygur Devleti’nden kalma metinler Uygur alfabesi ile kâğıda yazılmış, bunlar daha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir.
E) “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Köktürk Yazıtları ilk kez Danimarkalı Thomsen tarafından bulunmuş ve Radloff tarafından okunmuştur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar