Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si Testleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Testleri

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Testleri

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Testleri

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595) Testleri

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Testleri

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri

Soru: Ermenilerin bu tutumu Türklerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili Bizans’tan farklı bir yaklaşım içinde olmalarıyla açıklanabilir?
A) Hanedan yönetiminin esas alınması
B) Etnik yapının çeşitli olması
C) Hoşgörülü bir anlayışın benimsemesi
D) Orduda farklı milletlerden yararlanılması
E) Kültürel faaliyetlere önem verilmesi

Soru: “Birinci Beylikler Dönemi’nde Anadolu’da Kültürel Gelişmeler” konulu duvar gazetesi hazırlayacak olan 10. sınıf öğrencilerinin bu çalışmada, aşağıdaki eserlerden hangisine ait görsellere yer vermesi beklenemez?
A) Yağıbasan Medresesi (Tokat)
B) Üç Kümbetler (Erzurum)
C) Divriği Ulu Camii (Sivas)
D) Ulu Cami (Bursa)
E) Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)

Soru: XI. yüzyıl Anadolusu’nun siyasal yapısını gösteren bu haritaya göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevaplarına ulaşılamaz?
A) Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’nun durumu nasıl olmuştur?
B) Anadolu’da egemenlik kurmuş olan 1. Beyliklerin isimleri nelerdir?
C) Büyük Selçukluların kurulduğu coğrafya neresidir?
D) XIII. yüzyılda Bizans hangi bölgelere egemendir?
E) XIII. yüzyılda Anadolu’nun siyasal yapısı nasıldır?

Soru: “Türkiye Selçuklu Devleti”nin kuruluş sürecinde Haçlılar ile karşılaşması ne gibi sorunlara neden olmuştur?” sorusuna verilebilecek doğru cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İstanbul’un fethi gecikmiştir.
B) Başkent Konya’ya taşınmıştır.
C) Yeni beylikler ortaya çıkmıştır.
D) Kültürel faaliyetler durmuştur.
E) Türklerin Anadolu hâkimiyeti sona ermiştir.

Soru: Haçlı Seferleri’ni gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa’nın birçok bölgesinden katılım olduğu
B) Akdeniz’in güzergâh olarak görüldüğü
C) Türk ve Müslümanların tehdit altında olduğu
D) Haçlıların bir direniş ile karşılaşmadığı
E) Bizans’ın da seferlerden olumsuz etkilendiği


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar