Türkiye’de Hayvan Türleri 11. Sınıf


Kategoriler: Coğrafya

Büyükbaş Hayvancılık

 • Erzurum-Kars ve Ardahan platoları ile Doğu Karadeniz yaylaları büyükbaş hayvancılığın en yoğun olduğu yerlerdir. Buralarda mera hayvancılığı şeklinde yapılmasında; yaz yağışlarıyla yeşeren çayırlar etkilidir.
 • Büyükbaş hayvan grubunda olan manda sulak alanlarda daha iyi yetiştirildiğinden çoğunlukla Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilmektedir.
 • Sütü çok yağlı olan mandadan kaymak ve yağlı yoğurt üretiminde yararlanılır.
 • Türkiye’de büyükbaş hayvancılık yaz yağışı ile oluşan gür otlakların geniş alan kapladığı meralarda yaygın olarak yapılmaktadır.
 • Çayır, mera ve besi ahır hayvancılığı olarak yapılır.
 • Besi ve ağıl hayvancılığının genellikle büyük şehirlerin etrafında yoğunlaşmasının temel nedeni pazar alanlarının geniş olmasına bağlıdır. Bir diğer ifadeyle nüfusun ve tüketimin fazla olması etkilidir.

Küçükbaş Hayvancılık

 • Küçükbaş hayvanları keçi ve koyun oluşturur. Türkiye yerşekilleri ve iklim şartları yönünden küçükbaş hayvancılığa daha uygundur. Ülkemizde koyun en fazla beslenen küçükbaş hayvan türüdür. Koyunun en çok beslendiği yerler, karasal iklim bölgeleri ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlardır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi en baştadır.
 • Koyundan sonra en çok beslenen küçükbaş hayvan kıl keçisidir. Kıl keçisinin tırnak yapısı dağlık ve engebeli arazilere uygun olduğundan Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak beslenir.
 • Tüyleri oldukça kaliteli olan tiftik keçisi, İç Anadolu Bölgesi’ndeki bozkır alanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz bölümünde yetiştirilmektedir.

1. Koyun

Kıvırcık, karaman, merinos, dağlıç ve sakız gibi koyun türleri bulunur.

Karasal iklim -› bozkır bitki örtüsü -› koyun kavramları birbiriyle ilişkilendirilebilir.

Kıvırcık -› Güney Marmara ve Trakya’da yetiştirilir.

Dağlıç ve Sakız -› Ege Bölgesi’nde yetiştirilir.

Merinos -› Bursa ve çevresinde yetiştirilir.

Karaman -› İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir.

2. Tiftik Keçisi

Tüyleri oldukça kaliteli ve ekonomik değeri yüksektir. Kıl keçisine göre ekonomik değeri daha fazladır. “Ankara keçisi” olarak da bilinir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Anavatanı İç Anadolu Bölgesi olmasına rağmen, ABD ve Avustralya tiftik keçisi sayısı bakımından ülkemizi geçmiştir.

3. Kıl Keçisi

Türkiye’de dağlık ve ormanlık arazilerin bulunduğu Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Ormanlara çok fazla zarar verdiğinden özellikle Toroslarda beslenmesi yasaklanmıştır. Bundan dolayı da kıl keçisi sayısı gün geçtikçe azalmaktadır.

Akdeniz İklimi -› Maki bitki örtüsü -› kıl keçisinin dağılışı benzerdir.

4. Arıcılık

Türkiye iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği yönünden Avrupa’ya göre daha zengindir. Bu durum, ülkemiz insanları için arıcılığın alternatif bir geçim kaynağı olarak yapılmasını elverişli hale getirmiştir.

Türkiye’de arıcılığın yaygın olarak yapıldığı yerler Ege Bölgesi’nde (Muğla, İzmir, Aydın), Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Mersin), Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Van, Erzurum, Kars, Hakkari, Bitlis), Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (Rize, Ordu, Trabzon, Giresun)’ dur.

5. Kümes Hayvancılığı

Türkiye’de tavuk çiftlikleri, nüfus yönünden kalabalık şehirlerin etrafında toplanmıştır. Buralarda toplanmasında tüketimin fazla olması etkilidir. Ülkemizde kümes hayvancılığı tavuk, ördek, kaz, devekuşu ve hindi gibi hayvan türleriyle yapılır. Marmara ve Ege bölgelerinde modern tavuk çiftlikleri kurulmuştur. (Balıkesir, Adapazarı, Bolu). Bu alanlarda yaygın olarak yetiştirilir.

Su Ürünleri

1. Balıkçılık

 • Ülkemiz, su ürünleri bakımından zengin olması nedeniyle önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de özellikle deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı gelişmiştir. Bu gelişmenin yeterli düzeyde olmamasının nedeni ilkel yöntemlerle kıyı balıkçılığının yapılmasıdır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması, tarım arazilerinin azlığı insanları balıkçılığa yöneltmiştir.
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları balıkların göç yollarından biri olduğu için balıkçılık Marmara Bölgesi’nde gelişmiştir.

Türkiye’de balıkçılığın gelişmesi için yapılması gerekenler:

 • Tatlı su ve kü ür balıkçılığının arttırılması,
 • Su kirliliğinin önlenmesi,
 • Modern yöntemlerle tekne balıkçılığının yapılması,
 • Açık deniz balıkçılığının yapılması,
 • Pazarlama imkanlarının geliştirilmesi,
 • Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmanın önlenmesi,
 • Depolama tesislerinin kurulması

Ormancılık

 • Türkiye’de sıcaklıklar orman yetişmesi için elverişlidir. Ekolojik koşullara göre, ülkemizin %70’inin ormanlarla kaplı olması gerekir. Ancak nemlilik açısından bakıldığında Doğu Karadeniz kıyıları hariç diğer yerler yağış yönünden yetersizdir.
 • Karadeniz %25, Akdeniz %24, Ege %17, Marmara %13, D.AnadoIu %10, İç Anadolu %8, G.D.A %3 oranları şeklinde
  dağılışı vardır.
 • Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri dışındaki bölgeler orman bakımından fakirdir. Nedeni; Ormanların bilinçsizce kesimi, bilinçli ve bilinçsiz yangınlar, hayvanların verdiği zararlar, tarım alanı açmak için yapılan tahribatlar.
 • Türkiye orman yönünden zengin değildir.
 • Ormanların ana ve yan ürünlerinden yararlanılır.
 • Ormanlar erozyonu önler.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar