Sanayi İnkılabı Sonuçları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

SANAYİ iNKILABI

Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere’de dokuma sanayisinde başladı.Avrupa’nın siyasi haritası yeniden şekillendirilirken sınırlar dil, din ve ırk unsurlarına göre çizilmedi. Bu da Avrupa’da kalıcı barışı ve huzuru engelledi.

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Sanayileşen Avrupa devletleri Osmanlı ülkesinde bulunan
ham maddeyi kendi ülkelerine götürerek Osmanlı topraklarını yarı sömürge konumuna getirdiler.

Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları:

Atölyelerde yapılan üretimden fabrikalarda yapılan üretime geçildi.

Seri üretim başladı ve üretimdeki maliyet düşürüldü.

Avrupa’da halkın refah seviyesi yükseldi.

Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı.

Sömürgecilik yaygınlaştı.Sanayileşen Avrupa devletlerinin dünya politikasındaki etkinliği arttı.

Demir yolları kuruldu ve buharlı gemilerle ulaşım sistemi gelişti.

Bankacılık sistemi gelişti.

Ekonomide tarimsal üretimin yerini sanayi aldı.

Köyden kente göç başladı.

İşçi sınıfı ve işçi hakları kavramı ortaya çıktı.

Kapitalizm, sosyalizm ve liberalizm gibi ekonomik sistemler ortaya çıktı.

1830 ihtilalleri Sonucunda:

Fransa’da liberal demokrasi güçlendi.

Fransa’da meşruti yönetime geçildi.Halka yeni haklar verildi ve bu haklar anayasal güvence altına alındı.

Örnek: XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da, buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış, buharla çalışan makineler çoğalmış, fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişme ivme kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) İşçi sınıfının önem kazanması
B) Hammadde gereksiniminin artması
C) Ekonomiyle ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması
D) Uluslararası ekonomik rekabetin artması
E) İlk kolonizasyon hareketlerinin ortaya çıkması

Çözüm: E seçeneğinde ilk kolonizasyon hareketlerinin XIX. Yüzyılın ilk yarısı ile birlikte ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Ancak Fenikeliler, Asurlular ve Romalıların birer sömürgeci devlet olduklarını düşünürsek, E seçeneğinin yanlış bir bilgi olduğunu görebiliriz. Doğru cevap (E) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi