Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

İlk Çağ’da Coğrafya

İlk Çağ’da coğrafya Anadolu, Mısır ve Mezopotamya’da yaşayan Mısırlı, Babilli ve Yunan filozoflarının eserlerinde geçer. Destansı yapıdaki Homer, Hekataios ve Herodot’un eserlerinde yer alır. İlk Çağ’da yaşayan Thales, Anaksimander, Hekataios, Platon ve Erotosthenes coğrafya ilminin gelişimine katkı sağlamıştır. İlk Çağ’ın sonlarında Strabon ve Coğrafya Kılavuzu eseriyle Batlamyus katkı sağlamıştır. İlk Çağ’da coğrafya çalışmaları kapsamında, Dünya’yı tasvir eden, gezginlerin notları ve bunların ışığında hazırlanan haritalar da yer alır.

Orta Çağ’da Coğrafya

Avrupa’da kilisenin baskıları nedeniyle coğrafya çok fazla gelişmemiştir. Bu dönemde coğrafyaya İslam bilim insanları katkı sağlamıştır. Orta Çağ’daki coğrafya çalışmalarında İlk Çağ eserlerinden faydalanılmıştır. Araştırma ve gözlemlere dayalı eserler hazırlanmıştır. Orta Çağ’da coğrafyaya katkı sağlayanlar İslam Dünyası’nda Makdisi, İbni Hurdazbih (İslam coğrafyasının babası) Mesudi, İbn-i Sina ve Biruni’dir. Orta Asya’da Kaşgarlı Mahmut, Divânü Lugâti’t Türk eserinde Orta Asya coğrafyasına yer vermiştir. İslam bilim insanlarından Muhammed İdrisi’nin hazırladığı Kitâb-ür Rüşandi eseri ile islam coğrafyasının bilgi birikimi Batı’ya taşınmıştır.

Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da Coğrafya

Avrupa’daki Reform ve Rönesans hareketlerinden sonra coğrafya gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde islam coğrafyasına ait eserler incelenmiştir. Ayrıca pusulanın bulunması, denizciliğin gelişmesi Avrupa’da coğrafyanın gelişimine olumlu yansımıştır. Fiziki coğrafyanın
kurucusu sayılan Alexander Van Humbold ve beşeri coğrafyanın kurucusu sayılan Carl Ritter modem coğrafyanın gelişmesinde önemli rol almışlardır.

Osmanlı’da Coğrafya

Osmanlı’da askeri hareketlilik coğrafyanın gelişmesine katkı sağlamıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra medreselerde coğrafya ders olarak okutulmuştur. Eski medeniyetlere ait eserler ilk defa Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Osmanlıcaya çevrilmiştir. Daha sonra bu eserlerin sayısı artmıştır. Denizcilerin yaptığı araştırmalar ve haritalar coğrafyanın gelişmesini sağlamıştır. Bunlardan en ünlüleri Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sidir. Gezgimerin seyahatnameleri Osmanlı toprakları içindeki coğrafi özellikler hakkında bilgi verir. En iyi örneği Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eseridir.

Türkiye’de Coğrafya

Ülkemizde coğrafya 20. yüzyılın başlarında gelişmiştir. Avrupa’dan gelen yabancı bilim insanları ve Avrupa’da eğitim görmüş Türk bilim insanları coğrafyanın temellerini atmıştır. Faik Sabri Duran, Ali Mecit Arda, Hamit Sadi Selen, Cemal Arif Alagöz, Besim Dar-
kot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak, Sırrı Erinç, Oğuz Erol coğrafyanın gelişmesine katkı sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar