İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

TÜRK ADININ ANLAMI

Türk adı, Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Divanü Lügati’t Türk adlı eserde “olgunluk çağı” olarak belirtilmiştir. Türkiye adı 11. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir isim olmuştur.

TÜRKLERİN İLK YURDU

Türklerin ilk yurdu Orta Asya’dır. Bu bölge; doğuda Kingan dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural dağları, güneyde Hindistan ve Himalaya dağları, kuzeyde ise Baykal Gölü ve Altay dağları ile çevrilidir.

GÖÇLER

Türklerin hayvancılık ile uğraşmaları göçebe bir yaşam sürdürmelerini zorunlu kılmaktaydı. Ancak Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları göçebe yaşamın zorluklarını azaltıyordu. Milattan önce Türklerde görülen bu göçebelik durumu, milattan sonra da devam etmiş ve bu yaşam tarzı, geniş bir coğrafyaya yayılmaları sonucunu doğurmuştur.

Türkler;

  • İklim koşullarının değişmesi, kuraklığın yaşanması ve otlakların azalması
  • Salgın hastalıklar
  • Nüfus artışı
  • Boylar arasındaki çekişmeler
  • Dış baskılar gibi nedenlerden dolayı zamanla ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.

Orta Asya’yı terk eden Türklerden doğuya gidenler Çin’e, kuzey batıya gidenler ise Sibirya’ya yerleşmişlerdir. En büyük Türk göçü batıya doğru olmuştur. Batıya göç eden Türklerden bazıları Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine, bazıları Orta Avrupa ve Balkanlara, bazıları da İran, Irak ve Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

Türk Göçleri

Eski dünyanın üç büyük kıtasında görülen Türk göçleri, çok ciddi sebeplere dayanır. Göçler konusunda çalışan araştırmacılar,

tarihte oturulan topraktan ebediyen ayrılmanın insan için büyük zorluklar taşıması nedeniyle hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini ortaya koymuştur. Göçlerin ancak zorunlu nedenler yüzünden meydana geldiğini göstermiştir.

Bu göçlerin sonucunda;

  • Türk kültürü geniş bir alana yayılmıştır.
  • Orta Asya’da nüfus azalmış ve göç edilen yerlerde nüfus artmıştır.
  • Türklerin etkisi ile Avrupalı bazı toplumlar Taş Devri’nden Demir Devri’ne geçmişlerdir.
  • Hem Orta Asya’da hem de göç edilen yerlerde yeni Türk devletleri kurulmuştur.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar