Soru: Türkiye adı VI. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemde ise Türkiye ve Türkistan adı IX ve X. yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölge için, XI. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye ve Türkistan adının zaman içinde Orta Asya dışındaki bölgeler için de kullanılması en iyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Türk nüfusun artması ile
B) Türklerin bilim ve sanatta ilerlemesiyle
C) Türk hâkimiyet sahasının genişlemesiyle
D) Orta Asya’nın istilaya uğramasıyla
E) Bazı toplumların Türk kültüründen etkilenmesiyle

Soru: Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A) Asya Hun Devleti’nin yıkılması
B) Kavimler Göçünün yapılması
C) l. Kök Türk Devleti’nin parçalanması
D) Uygur Devleti’nin kurulması
E) II. Kök Türk Devleti’nin yıkılması

Soru: Çin, egemenliği altına aldığı Türk topluluklarına, Çinliler gibi giyinmeleri, Türk töresinden vazgeçip Çin kültürünü benimsemeleri için baskı yapmıştır. Çin’in bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Türklerin millî benliklerini kaybetmelerini
B) Türklerin yerleşik hayata geçmelerini
C) Çin ordusunda Türklere görev verilmesini
D) Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sona erdirilmesini
E) Türk kağanlarının Çinli prenseslerle evlenmesini

Soru: Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tengri tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu durum Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Tanrı kral anlayışının kabul edildiğini
B) Kut anlayışının öneminin azaldığını
C) Çok tanrılı bir inanç sisteminin benimsendiğini
D) İslamiyet’in toplum arasında hızla yayıldığını
E) Gücün kaynağının ilahi olduğunu

Soru: İlk Türk devletlerinde ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, bu anlayışın bir sonucu olduğu ileri sürülebilir?
A) Orduda onlu sistemin uygulanmasının
B) Kurultaya askeri ve sivil görevlilerin katılmasının
C) Hukuk kurallarının töre hükümlerine dayanmasının
D) Hükümdarın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmasının
E) Gök Tanrı inancının benimsenmesinin

Soru: Çin imparatorları özellikle barış zamanlarında Hun kağanlarına eş olarak gönderdikleri Çinli prenseslerin maiyetlerinde Hun ülkesine birçok ajan sokmuştu. Bu ajanlar, türlü entrikalarla Hun beyleri ve toplulukları arasında düşmanlık çıkarmıştı. Ayrıca ticaret yoluyla Hun ülkesine lüks eşya göndererek Hunları rahata ve zevke alıştırmıştı. Çinlilerin izlediği bu politikalarla,
I. Türklerin savaşçılık yeteneklerini zayıflatma,
II. Türkler arasında birliğin bozulmasını sağlama,
III. Türklerin konar-göçer yaşam sürmelerini destekleme
amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız III
C) I ve II      D) Ive III
E) II ve III

Soru: Eski Türklerde ülke, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Devletin doğusunu asıl hükümdar, batısını ise yabgu unvanı ile hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Türklerdeki bu yönetim anlayışının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yabancı devletlerle ilişkileri geliştirmeye
B) Taht kavgalarını önlemeye
C) Millî benliği korumaya
D) Ülke yönetimini kolaylaştırmaya
E) Kurultayın düzenli çalışmasını sağlamaya

Soru: Eski Türklerde, hükümdarlara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmış, bu yetkiye “kut” adı verilmiştir. Buna göre, kut anlayışının Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A) Hükümdarın otoritesinin güçlenmesine
B) Taht kavgalarının Önlenmesine
C) Özel mülkiyet anlayışının gelişmesine
D) Konar-göçer yaşam biçiminin terk edilmesine
E) Hukuk kurallarının yazılı hâle getirilmesine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar