Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih
  • İlk Türk devletlerinde töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kuralları uygulanmıştır.Töre; sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Orta Asya’daki konar-göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur.
  • Törenin oluşumunda; kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultaylarda alınan kararlar ve toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur.
  • Kağanlar da dahil olmak üzere bu töreye herkesin uyması zorunludur. Töre, Türk toplumunda gerek kağanın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşuldur. Bu sebeple töresini kaybetmiş bir ulusun yok olmuş sayılacağı hatırlatılarak kağanlardan her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir.Soru: Türkiye adı VI. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemde ise Türkiye ve Türkistan adı IX ve X. yüzyıllarda Volga Nehri'nden Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölge için, XI. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye ve Türkistan adının zaman içinde Orta Asya dışındaki bölgeler için de kullanılması en iyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Türk nüfusun artması ile
B) Türklerin bilim ve sanatta ilerlemesiyle
C) Türk hakimiyet sahasının genişlemesiyle
D) Orta Asya'nın istilaya uğramasıyla
E) Bazı toplumların Türk kültüründen etkilenmesiyle
Soru: Çin, egemenliği altına aldığı Türk topluluklarına, Çinliler gibi giyinmeleri, Türk töresinden vazgeçip Çin kültürünü benimsemeleri için baskı yapmıştır.
Çin'in bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Türklerin milli benliklerini kaybetmelerini
B) Türklerin yerleşik hayata geçmelerini
C) Çin ordusunda Türklere görev verilmesini
D) Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin sona erdirilmesini
E) Türk kağanlarının Çinli prenseslerle evlenmesini


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar