Avrasyada İlk Türk İzleri 9. Sınıf Tarih

Avrasyada İlk Türk İzleri 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

Türk Adının Anlamı: Türk adı; güç, olgunluk çağı, miğfer, kanun ve nizam sahibi anlamlarında kullanılmıştır. Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Coğrafi bir ad olarak ise ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır.

Türklerin İlk Ana Yurdu: Türklerin anayurdu; Altay – Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgedir.

Orta Asya Kültür Merkezleri

Orta Çağ’da Türk Devlet ve Toplulukları

Avarlar

 • Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra bugünkü Moğolistan’da kurulmuştur.
 • Kök Türkler bu devlete son verince batıya göç ederek Orta Avrupa‘da büyük bir devlet kurmuşlardır.
 • Sasanilerle birlikte İstanbul’u iki defa kuşatmışlardır. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.
 • 805 yılında Franklar tarafından yıkılmıştır.
 • Slavları ve Rusları devlet ve askeri teşkilatlanma alanlarında etkilemişlerdir.
 • Hristiyanlığı kabul ederek Slavlaşmışlardır.
 • Germen ve Slav sanatlarını etkilemişlerdir.

Türgeşler (Türgişler)

 • Bilinen ilk hükümdarları Baga Tarkan‘dır.
 • Emevilerle mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların eline geçmesini engellediler.
 • Kendi adlarına para bastırdılar.

Bulgarlar

 • Kafkasların kuzeyine gelerek devletleştiler.
 • Kurucusu Kubrat’ın ölümünden sonra Tuna ve İtil (Volga) Bulgarları olarak ikiye ayrıldılar.
 • Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaştılar.
 • İtil Bulgarları İslam’ı kabul eden ilk Türk topluluklarından biridir.

Kırgızlar

 • Orhun bölgesinde kurulan son Türk devletidir.
 • Moğol hakimiyetine girdiler.
 • Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 1991 ‘de tekrar bağımsız oldular.
 • Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlara aittir.

Karluklular

 • Talas Savaşı’nda Çin’e karşı Müslümanların yanında yer aldılar.
 • Cengiz Han’a itaat eden ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.

Hazarlar

 • Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da kurulmuştur.
 • Museviliği benimseyen tek Türk devletidir.
 • Ülkede farklı inançlara mensup insanlar hoşgörü içinde yaşamışlardır.
 • Hz. Osman Dönemindeki Müslümanlarla yaptıkları Belencer Savaşı‘nı kazandılar. Bu savaş Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaştır.
 • Ruslar tarafından yıkılmıştır. (968)

Oğuzlar

 • Aral Gölü çevresinde Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.
 • Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuzların bir kısmı Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu safına katıldılar.
 • Bir kısmı bugün Gagavuzlar diye anılmaktadır.
 • Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurulmasını sağladılar.

Avrasya’da İlk Türk İzleri Slayt İndir] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar