• Kategori yok
 • Güçlü Etkileşimler

  Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması

  Maddelerin sıvı ve katı hâlleri maddenin yoğun fazları olarak adlandırılır. Yoğun fazda tanecikleri bir arada tutan etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Zayıf...

  Metalik Bağ

  Metallerin değerlik elektronları sürekli hareket halindedir. Bu hareketleri sırasında komşu atomun çekirdekleri etkisi altına girebilirler. Bu durum elektron denizinde yüzen...

  Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

  Ametaller arasında ortaklaşa elektron kullanılarak oluşan bileşikler kovalent bağlıdır. Kovalent bağlı bileşiklerinin adlandırılmasında, sistemi kullanılır. Aşağıda Latince sayılar ve bazı...

  Moleküllerin Polarlık ya da Apolarlığı

  Kovalent bağları polar ve apolar olarak sınıflandırmıştık. Bu bilgileri kullanarak şimdi molekülün polar ya da apolarlığını belirleyeceğiz. Bağın polar ya...

  Kovalent Bağlarda Kısmi Yükler

  Kovalent bağlarda elektrona daha çok çekim uygulayan atom kısmi negatif yüklü olurken diğer atom kısmi pozitif yüklü olur. HF molekülünde...

  Kovalent Bağların Polarlığı ve Apolarlığı

  H2, O2, F2, N2, Cl2 gibi moleküllerde olduğu gibi kovalent bağ aynı cins atomlar arasında kurulabilir bu tür bağlarda elektronlar her...

  Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Eğilimleri

  Ametal atomlarının bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri atomun proton sayısı ve elektron dağılımı ile ilgilidir. Aşağıdaki gibi genelleme yapılabilir. Periyodik...

  Üçlü Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri

  Her C atomunun dört değerlik elektronu, H in tek değerlik elektronu vardır. Karbon atomu toplam 4 bağ, hidrojen atomu tek...

  İkili Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri

  6C ve 8O atomlarınının elektron dizilimlerine göre son katmanlarında, C atomunun 4 ve O atomunun 6 elektronu vardır. Karbon atomu...

  Tekli Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri

  Hidrojen ve 7A grubu elementleri tekli bağ yapar. Hidrojen ve florun elektron dağılımı şöyledir: 1H ve 9F atomlarınının elektron dizilimlerine...

  Tekli, İkili, Üçlü Bağlı Kovalent Moleküller

  H elementinin Lewis elektron nokta yapısı  şeklinde olduğundan dublete ulaşmak için atomları arasında tekli kovalent bağ yapar. 7A grubu elementlerinin...

  Kovalent Bağ Ve Lewis Elektron Gösterimi

  Kovalent bağlı bileşikler iyon içermezler ve en küçük birimleri molekül adını alır. Atomların Lewis elektron gösterimleri gibi moleküller de gösterilebilir....

  Sonraki Sayfa »

  İyonik Bağ

  • Metal (katyon) ve ametal (anyon) arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşur.
  • Elektron alış verişi ile gerçekleşir.
  • İyonik bileşiklerin tümü oda şartlarında katı haldedirler.
  • İyonik bileşiklerin katısı elektriği iletmez.
  • İyonik bileşiklerin sıvısı ve çözeltisi elektriği iletirler.
  • İyonik bileşikler ağ örgülü kristal yapılıdırlar.
  • Kristal yapılı olduklarından dövülerek şekil almazlar ve kırılgandırlar.

  İyonik Bileşiklerin Sudaki Çözünme Denklemleri  İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

  Kovalent Bağ

  • Ametal atomlarının kendi aralarında elektron ortaklaşması ile oluşturduğu bağ türüne kovalent bağ denir.
  • Aynı ametaller arasında molekül yapılı elementler oluşur. H2, O2 ,F2 , Cl2 gibi.
  • Farklı ametaller arasında molekül yapılı bileşikler oluşur. (H2O, NH3, … gibi) Molekül yapılı bileşiklere kovalent bileşik de denir.
  • Kovalent bağ, iyonik bağa göre daha zayıftır.

  Kovalent Bağ İçeren Moleküllerde Lewis Gösterimi

  Kovalent moleküllerde ,  • Bağ yapımına katılmış elektron çiftine bağlayıcı elektron (ortaklanmış elektron) çifti denir.
  • Bağ yapımına katılmayan elektron çiftine ise ortaklanmamış elektron çifti denir.

  Apolar Kovalent Bağ ve Molekülün Lewis Yapısı

  • Aynı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu apolar kovalent bağ oluşur.  H1 atomlarının son katmanlarında birer elektron olduğunda H2 molekülü oluşurken bir çift bağlayıcı elektron kullanılır. Böylece H atomları 2He gibi son katmanını ikiye tamamlayarak dublete ulaşır.

  Azot atomları N2 molekülünü oluştururken üçer elektronlarını ortaklaşa kullanırlar ve her iki azot atomu da son katmanı sekize tamamlayarak oktete ulaşırlar. Aynı zamanda N2 molekülünde iki çift ortaklanmamış elektron vardır.

  Oksijen atomları O2 molekülünü oluştururken ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanırlar ve her iki oksijen atomunda son katmanı sekize tamamlayarak oktete ulaşırlar. Aynı zamanda O2 molekülünde dört çift ortaklanmamış, yani bağ yapımına katılmamış elektron çifti vardır.  Flor atomları F2 molekülünü oluştururken birer elektronlarını ortaklaşa kullanırlar ve her iki flor atomunda son katmanı sekize tamamlayarak oktete ulaşırlar. Aynı zamanda F2 molekülünde altı çift ortaklanmamış, yani bağ yapımına katılmamış elektron çifti vardır.

  Polar Kovalent Bağ ve Molekülün Lewis Yapısı

  • Farklı ametller arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ türüdür. Molekül yapılı bileşiklerde oluşur.

  HF molekülü polar kovalent bağ içerir. (1H, 9F)  HF Molekülü oluşurken H ve F atomları birer elektronlarını ortaklaşa kullanarak H dubletini F oktet’tini tamamlamış olur. HF molekülünde bir çift ortaklanmmamış elektron vardır.

  H2O molekülü oluşurken hidrojen atomları birer oksijen atomu
  iki elektronunu ortaklaşa kullanarak hidrojenler dubletini oksijen atomu ise oktetini tamamlamış olur. Böylece H2O molekülünde iki polar kovalent bağ oluşur. Yani H2O molekülünde iki çift ortaklanmış elektron ve iki çift ortaklanmamış elektron vardır.

  OF2 molekülü oluşurken flor atomları birer elektronlarını oksijen atomu ise iki elektronunu ortaklaşa kullanarak oksijen ve flor atomları oktetlerini tamamlamışlardır. OF2 molekülünde iki polar kovalent bağ oluşmuştur. Yani OF2 molekülünde iki çift ortaklanmış elektron ve sekiz çift ortaklanmamış elektron vardır.  Kovalent Bağ Çözümlü Örnekler  Molekülün Polarlığı – Apolarlığı  Molekülün Kutuplanabilirliği  Kovalent Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması  Metalik Bağ

  • Metal atomlarının değerlik elektronları çekirdek tarafından az bir kuvvetle çekilirler. Çekirdek tarafından uygulanan az kuvvetten dolayı, metal atomunun değerlik elektronları hem kendi değerlik boş orbitallerinde hemde komşu metal atomunun değerlik orbitallerinde serbestçe hareket etmesiyle bir elektron denizi oluşur.
  • Böylece pozitif (+) yüklü metal iyonları ile elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetine metalik bağ denir.  Metalik Bağ Çözümlü Örnekler