Hidrojen Bağları 9. Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Hidrojen Bağları

Hidrojen atomu elektronegatifliği yüksek olan bir atomla (F, O, N) kovalent bağla bağlandıktan sonra bağdaki elektronlar elektronegatifliği yüksek atom tarafından çekilir. Bunun sonucunda molekülde kutuplaşma meydana gelir.

Elektronsuz kalan hidrojen atomuyla komşu moleküldeki ortaklanmamış elektron çifti arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.

Bu şekilde hidrojen atomu köprü atom hâline gelir.

HF, H2O, NH3 ve CH3OH gibi bileşiklerin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.

CF4, CH3—O—CH3 ve CH3 – NO2 gibi hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek atomla (F, O, N) bağlanmadığı moleküllerde hidrojen bağı bulunmaz.

Hidrojen bağları, Van der Waals bağlarından daha güçlüdür.

Örnek:

Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hidrojen bağları zayıf etkileşimler kapsamındaki en güçlü olan etkileşim türüdür.

B) İki veya daha fazla atomun belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşturduğu kimyasal türlere molekül denir.

C) Elektriksel yüklenme ya da çarpışmalar etkisiyle apolar moleküllerin veya soy gazların kısmi yük kazanmalarıyla oluşan kutuplaşmaya indüklenmiş dipol denir.

D) Ca2+ ile CH4 tanecikleri arasında iyon – indüklenmiş dipol etkileşimleri gözlenir.

E) London kuvvetleri (indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol etkileşimleri) yalnızca polar moleküller arasında gözlenir.

Çözüm:

A,B,C ve D seçeneklerinde verilen tanımlamalar doğru iken E seçeneğinde verilen tanımlama yanlıştır. London kuvvetleri polar değil, apolar tanecikler arasında görülen zayıf etkileşimlerdir. » Yanıt E] }

Örnek: Aşağıdaki kimyasal lürlerden hangisi ile su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz?
Çözüm: O, F ve N atomları ile bağ yapmış H atomlarının başka bir moleküldeki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuvveli hidrojen bağıdır. Su molekülünde H atomu O atomu ile bağ yapmıştır. O hâlde bu atomun başka moleküllerdeki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuweti hidrojen bağıdır. Moleküller ... şeklinde olduğuna göre, bağ yapmamış elektron çifti bulunmayan CH4 ile su hidrojen bağı yapamaz. Cevap D


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar