2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye


İki Kutuplu Dünya ve Türkiye


1950’li Yıllarda Türkiye


Soru: II. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalarla Avrupa’nın önemli bir bölümünü nüfuz altına almış, ordusunu güçlendirerek savaş sanayisini geliştirmiştir. Dış politikasını kendi rejimini yayma üzerine kurmuştur.
Bu bilgilerde aşağıdaki devletlerden hangisinin takip ettiği dış politika hakkında bilgi verilmiştir?
A) Almanya B) Fransa
C) SSCB D) İtalya
E) İspanya

Soru: ABD, II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB yayılmasına karşı Doğu Blokunu kuşatmaya yönelik çevreleme politikası uygulamaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultudaki çabalardan biri olduğu söylenebilir?
A) NATO’nun kurulmasının
B) Normandiya çıkarmasının
C) Pearl Harbour baskınının
D) Barborassa Harekâtrnın
E) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasının

Soru: Çekosl0vakya’da 1967’de Aleksander Dubcek önderliğinde hürriyeti esas alan komünist sistem uygulamayı amaçlayan hareket, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faşizm
B) Glastnost
C) Sürrealizm
D) İnsancıl Komünizm
E) Nasyonal Sosyalizm

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, SSCB’nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurmasının sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Marshall Planı’nın uygulamaya konulması
B) Yalta Konferansfnın toplanması
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
D) Wilson İlkelerinin dünyaya duyurulması
E) Balfour Deklarasyonu’nun yayımlanması

Soru: Aşağıdaki devletlerden hangilerinin, II. Dünya Savaşı’ndaki Alman işgalinden kendi çabaları ile kurtulmaları komünizmle yönetilmelerine rağmen SSCB’ye karşı daha bağımsız hareket etmelerini sağlamıştır?
A) Polonya – Bulgaristan
B) Yugoslavya ~ Romanya
C) Arnavutluk – Polonya
D) Çekoslovakya – Polonya
E) Arnavutluk – Yugoslavya

Soru: II. Dünya Savaşı’ndan sonra milliyetçilik düşüncesinin güç kazanması ve sömürge altındaki toplumların bağımsızlık konusundaki kararlı tutumları Asya ve Afrika’daki toplumların bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte bağımsız olan devletlerden biri değildir?
A) Hindistan B) Endonezya
C) Pakistan D) Malezya
E) Mısır

Soru: Soğuk Savaş Dönemi’nde Comecon, Cominform ve Varşova Paktının kurulması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) SSCB’nin Doğu Avrupa’da yayılmasını önlemeye
B) Doğu Bloku üyeleri arasında iş birliğini geliştirmeye
C) Demokrasi ile yönetilen Avrupa devletlerini ekonomik bakımdan desteklemeye
D) Balkan devletleri arasında savunma ittifakı kurmaya
E) Devletler arası sorunların diplomasi yoluyla çözümünü sağlamaya

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaşı Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Varşova Paktının kurulması
B) Türkiye’nin NATO’ya girmesi
C) Balfour Deklarasyonu’nun yayımlanması
D) Teleskobun uzay araştırmalarında kullanılmaya başlanması
E) Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin katıldığı Akdeniz Oyunlarının düzenlenmesi

Soru: l. SSCB’nin yayılmasını engellemek
ll. Siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek
lll. Üye devletler arasında siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri NATO’nun amaçları arasındadır?
A) Yalnızl B) Yalnız lll C) lve ll
D) lve lll E) l, Il ve III

Soru: l. Tarım sektörünün gelişmesi
ll. Köyden kente göçün hızlanması
lll. Çok partili siyasi hayata geçilmesi
lV. Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçiş için adımlar atılması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de Soğuk Savaş Dönemi’nde görülen gelişmeler arasında gösterilebilir?
A) lve ll B) ll ve lll C) lll ve lV
D) I, ll ve III E) l, II, Illve lV

Soru: ABD, Truman Doktrini ve Marshall Planı ile aşağıdakilerden hangisine sessiz kalmayacağını göstermiştir?
A) Filistin’de İsrail Devleti’nin kurulmasına
B) II. Dünya Savaşı’nın başlamasına
C) Sovyetler Birliği’nin dağılmasına
D) Almanya’nın işgal bölgelerine ayrılmasına
E) Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikasına

Soru: Marshall yardımının II. Dünya Savaşı’na fiilen katılan ve savaşta zarar gören Avrupa ülkelerine yapılması esas alınmıştı. Ancak bu şartları taşımamasına rağmen Türkiye de yardım kapsamına alınmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin Sovyet tehdidi altında olması
B) Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda tarafsız davranması
C) Türkiye’de çok partili siyasi hayatın başlaması
D) Türkiye’nin Sadabat Paktı’nın kurulmasında aktif görev üstlenmesi
E) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye ülkeler arasında yer alması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar