Kimyasal Tepkimelerde Hız 11. sınıf kimya

Kimyasal Tepkimelerde Hız 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

1. BÖLÜM: TEPKİME HIZLARI


2. BÖLÜM: TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


1. BÖLÜM: TEPKİME HIZLARI

Tepkime Hızları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Tepkime Hızları Soru Çözümleri video 11. sınıf Hocalara Geldik

2. BÖLÜM: TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 video 11. sınıf Hocalara Geldik

Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 2 video 11. sınıf Hocalara Geldik] }

Soru: Üç farklı koşulda gerçekleşen tepkimedeki Ca2+ derişiminin zamanla değişimi yukarıdaki graûkte verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) II. tepkimede kullanılan Ca katısının temas yüzeyi I tepkimenin temas yüzeyinden fazla olabilir.
B) III tepkime en hızlıdır.
C) I tepkimede Cu+ derişimi en fazladır.
D) I ve II tepkimede tepkimeye giren toplam mol sayısı aynıdır,
E) lII. tepkimede tepkimeye giren Cu” mol sayısı en fazladır.

Soru: Aynı tepkime için T1, T2 ve T3 sıcaklıklarındaki tanecik sayısı kinetik enerji grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre,
I. T1 sıcaklığı en fazladır.
II. T3 sıcaklığında tepkime hızı TZ den fazladır.
III. T1 sıcaklığında eşik enerjisini geçen tanecik sayısı en azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız III C) I ve Il
D) Ilve III E) l, Ilve III

Soru: Bir kimyasal tepkimede katalizörlü ve katalizörsüz hallerinin potansiyel enerji zaman grafiği yanda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime entalpisi I. aralıktır.
B) Katalizörlü tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi III tür.
C) Normal tepkimenin aktivasyon enerjisi lI + III dür.
D) Katalizör ileri aktivasyonu II kadar düşürmüştür.
E) Katalizörlü tepkimenin geri aktivasyon enerjisi IlI. dür.

Soru: Bir kimyasal tepkimenin potansiyel enerji - zaman grafiği yanda verilmiştir. Buna göre,
I. 1. adımda girenlerin derişimini artırmak hızı etkilemez.
II. Katalizör 2. basamakta kullanılmalıdır.
IIl. 3. basamak en hızlı basamaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız lI C) I ve II
D) II ve lII E) I, Ilve III

Soru: Bir kimyasal tepkimenin potansiyel enerji zaman grafiği Şekil I deki gibi iken yapılan etki sonucunda Şekil lI deki durum oluşmuştur. Buna göre,
I. Tepkimede katalizör kullanılmıştır.
II. Sıcaklıkartırılmıştır.
IIl. Tepkimenin entalpisi değişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız lI C) I ve lI
D) Ilve III E) I, Ilve III

Soru: Ca(k) + 2HCI(suda) -› CaCI2 + H2(g)
Sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkime için,
I. Kalsiyum katısı toz haline getirilir ise tepkime hızlanır.
II. Kaba saf su eklenir ise tepkime yavaşlar.
IlI. Kaba HNO2 sıvı eklenir ise tepkime hızlanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) Il ve IlI E) I, Il ve IlI

Soru: Bir kimyasal tepkimenin tanecik sayısı kinetik enerji dağılımı verilmiştir. Buna göre,
I. T2 sıcaklığında taneciklerin enerjisi daha fazladır.
II. T2 sıcaklığında eşik enerji daha düşüktür.
lll. T1 sıcaklığında tepkime daha yavaştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) l ve III E) II ve III

Soru: Tek adımda gerçekleşen H2(g) + Br2(k) a ürün
tepkimesi ile ilgili,
I. Tepkime derecesi 2 dir.
ll. Toplam tepkime mertebesi molekülerite değerine eşittir.
lll. BrZ derişiminin iki katına çıkması tepkime hızını da 2 katına çıkarır.
IV. Yüzey alanının arttırılması tepkime hızını artırır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III
D) Il ve IV E) l. II, III ve IV

Soru: Bir tepkimede katalizör kullanılması aşağıda verilen niceliklerden hangisinin değerini etkilemez?
A) Hız sabiti
B) Tepkime hızı
C) İleri aktifleşme enerjisi
D) Tepkime entalpisi
E) Tepkime mekanizması

Soru: Mekanizmalı tepkimelerde,
I. Tepkime hız bağıntısı en yavaş adıma göre yazılır.
II. Molekülerite değeri yavaş adıma göre belirlenir.
III. Katalizör en hızlı adıma etki eder.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız l B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar