Permütasyon çözümlü sorular

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Sayma

Permütasyon konusu 11. sınıf matematik müfredatında yer almakta olup ygs matematik, lys matematik ve kpss matematik sınavlarında soru gelmektedir. Bu video Ekol hoca tarafından hazırlanmış olup konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Permütasyon konusu ile ilgili konu eksikleriniz varsa soru çözümlerini anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Permütasyon konu anlatımı videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.] }

Örnek
YaölarŽ farLlŽ 3 Lardeö We bunlarŽn arLadaölarŽ olan
5 Liöi yandaLi Hibi yan yana fotoôraf ÀeLtireceLlerdir.
Buna HÌre
a. HiÀbir Loöul olmaLsŽ[Žn
b. Kardeölerin yan yana olmasŽ Loöuluyla
c. Kardeölerin yan yana Helmemesi Loöuluyla LaÀ
deôiöiL biÀimde fotoôraf ÀeLtirebileceLlerini bulalŽm.

a. Herhangi bir koõul olmadŽóŽnda 3 + 5 = 8 kiõi P ( 8, 8 ) = 8 ! farklŽ bi¿imde
sŽralanabilir. O hºlde 8 ! deóiõik bi¿imde fotoóraf ¿ektirebilirler.
b. Kardeõlerin yan yana gelmesi durumunda i 14. ôekil u deki gibi 3 kardeõi
1 kiõi olarak düõünebiliriz.
Bu durumda 1 + 5 = 6 kiõi P ( 6, 6 ) = 6 ! farklŽ bi¿imde sŽralanabilir. 3
kardeõ de kendi arasŽnda 3 ! farklŽ õekilde sŽralanabileceóinden farklŽ fotoóraúarŽn
sayŽsŽ,
6 ! . 3 ! olur.
c. Kardeõlerin yan yana gelmemesi durumunda Ënce 5 arkadaõŽn ka¿ farklŽ
bi¿imde sŽralanabileceóini bulalŽm.
P ( 5, 5 ) = 5 ! olur.
5 kiõinin yanlarŽnda bulunan i 15. ôekil u de oklarla gËsterilen 6 farklŽ yere
3 kardeõ yerleõtirilirse kardeõler yan yana gelmemiõ olur.
6 farklŽ yerden 3 yere yerleõtirme iõlemi,
P ( 6, 3 ) = ( )! farklŽ bi¿imde ger¿ekleõebilir.
O hºlde kardeõlerin yan yana gelmemesi durumunda ¿ekilebilecek farklŽ
fotoóraúarŽn sayŽsŽ,
120 . 5 ! olarak bulunur.

Sıra Sizde: 4 farklŽ matematik ve 5 farklŽ Türk¿e kitabŽ bir rafa sŽralanacaktŽr.
a. Kitaplar ka¿ farklŽ bi¿imde sŽralanabilir.
b. Türk¿e kitaplarŽ yan yana olmak üzere ka¿ farklŽ bi¿imde sŽralanabilir.
c. Matematik kitaplarŽ yan yana gelmemek üzere ka¿ farklŽ bi¿imde sŽralanabilir.

Örnek: TeLnoloKinin Heliömesiyle birliLte ortaya ÀŽLan yeni suÀlardan biri de
diKital suÀlardŽr. Bu suÀlara maru[ LalmamaL iÀin LullandŽôŽmŽ[ teLnoloKiL
aletlerin büyüL Àoôunluôunu bir öifre ile Loruma altŽna alŽrŽ[. Bir
bilHisayarŽn aÀŽlŽö öifresi iÀin
r 6 raLam We 2 Iarften oluömaLtadŽr.
r Harýerden iLisi de C dir.
r RaLamlardan iLisi 0 üÀü 1 We biri de 9 dur.
r õifre 0 ile baölamamaLtadŽr.
bilHilerini bilen birinin LaÀ denemede bilHisayarŽ aÀabileceôini bulalŽm.

Sıra Sizde
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik NumarasŽ, Nüfus ve 7atandaõlŽk öõleri Genel Müdürlüóü
tarafŽndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaõlarŽna verilmiõ 11 rakamdan
oluõan kiõiye Ëzgü bir sayŽdŽr. Bir kimlik numarasŽ i¿in,
r ¶¿ tane 5, dËrt tane 2, iki tane 0, birer tane 8 ve 9 rakamlarŽ bulunmaktadŽr.
r Tek rakamla baõlayŽp tek rakamla bitmektedir.
bilgileri verildióine gËre bu kimlik numarasŽnŽ bulabilmek i¿in ka¿ farklŽ tahmin
yapŽlmalŽdŽr


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar