Bir duyguyu ya da düşünceyi eksiksiz biçimde anlatmak üzere bir araya getirilen cümleler topluluğuna “paragraf” adı verilir. Paragrafın bütün cümleleri anlamca birbirine bağlıdır, bu bakımdan her paragraf kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahiptir.

Paragraf soruları cevaplanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Paragraf sorularında önce soru kökü, sonra metin okunmalıdır.
  • Paragrafta önemli görülen yerlerin altı çizilmelidir.
  • Paragrafta anlatılanlara yazarın bakış açısıyla bakılmalı, kendi duygu ve düşüncelerimiz yansıtılmamalıdır.
  • Her zaman paragrafın anlam bütünlüğü dikkate alınmalıdır.
  • Soru kökünde geçen olumsuz ifadeler (değinilmemiştir, çıkarılamaz vb.) dikkate alınarak çözüme gidilmelidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi