Bir duyguyu ya da düşünceyi eksiksiz biçimde anlatmak üzere bir araya getirilen cümleler topluluğuna “paragraf” adı verilir. Paragrafın bütün cümleleri anlamca birbirine bağlıdır, bu bakımdan her paragraf kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahiptir.

Paragraf soruları cevaplanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Paragraf sorularında önce soru kökü, sonra metin okunmalıdır.
  • Paragrafta önemli görülen yerlerin altı çizilmelidir.
  • Paragrafta anlatılanlara yazarın bakış açısıyla bakılmalı, kendi duygu ve düşüncelerimiz yansıtılmamalıdır.
  • Her zaman paragrafın anlam bütünlüğü dikkate alınmalıdır.
  • Soru kökünde geçen olumsuz ifadeler (değinilmemiştir, çıkarılamaz vb.) dikkate alınarak çözüme gidilmelidir.

Anlamlı ses birlikleri sözcüğü; bir duygu, düşünce ifade eden, bir yargı ortaya koyan anlamlı sözcük toplulukları da cümleyi oluşturur. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı, bir durumu belli bir yönüyle ele alan, bir satır başından öteki satır başına kadar olan cümleler topluluğuna paragraf denir. Cümleler paragrafı oluştururken paragraflar da yazıyı oluşturur. Paragraflar anlam, yapı ve anlatım olmak üzere üç bölüm hâlinde incelenebilir.

Soru: Paragrafta verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gerçekleşmesi imkânsız hayaller kurmayın.
B) Her şey bir hayalle başlar.
C) Hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışın.
D) Önemli olan hayal kurmak değil, hayalleri gerçekleştirmektir.

Soru: Şiirde şairin üzerinde durduğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışmanın önemi
B) Çalışmanın hayatımızdaki yeri
C) Çalışan insanların yaşam tarzları
D) Çalışanlara ve çalışmaya duyduğu sevgi

Soru: Doğada çiçeklerin; toprağın bağrında yatma, yeşerme, çiçek açma ve solma dönemleri vardır. Çiçeklerin en uzun dönemi açmaya kadar olan dönem. en kısa dönemi ise solma dönemleridir. İnsanların da çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemleri vardır. İnsanların çiçek açtığı dönem gençlik dönemi, solma dönemi ise yaşlılık dönemidir.
Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatın anlamı B) Hayatın kısalığı
C) Hayatın evreleri D) Hayatın geçiciliği


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar