Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya

 • Zengin ülkeler geniş ticaret anlaşmaları, çok gelişmiş iç İletişim sistemleri, yoğun ulaşım ağları, yüksek düzeyde enerji üretim ve tüketimi ve de yüksek bir kişi başına gelir ile donanmışlardır. Bu ülkelerin insanları, ülke içinde bölgesel ya da bazı toplumsal gruplara arasındaki farklılıklar bulunsa bile, sağlık olanaklara daha kolay erişebilmekte, düşük nüfus artış oranlarına sahip bulunmakta ve son derece şehirleşmiş toplumlar halinde yaşamaktadırlar.

 • Gelişmekte olan Dünya’nın daha yoksul ülkeleri ise, bunun tersine, genel olarak marjinal çevrelerde yer almışlardır; geçim türü ekonomiye, yüksek nüfus artış oranları ve düşük yaşam standartlarına sahiptirler. Ulaşım ve ticaret ağları az gelişmiştir; enerji üretim ve tüketim düzeyleri de oldukça düşüktür. Kalkınma ve mekansal örgütlenme bakımından da önemli farklılıklar gösterir.

Çözüm: Bir ülkede insanların ekonomik faaliyet alanlarına dağılımını belirleyen en önemli faktör 0 ülkenin gelişmişlik düzeyidir; ülkenin yer şekilleri ve yer altı kaynakları değildir. Cevap C

1. Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı

Bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımı o ülkenin kalkınmışlık durumunu ortaya koyar. Gelişmiş ülkelerde hizmetler ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı genellikle % 90’ın üzerinde iken tarımda çalışanların oranı % 10 hatta % 5’ten bile azdır.

Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı genellikle % 30’un üzerindedir ve sanayi ile hizmet sektörlerinde çalışanların oranı ise % 60’ların altındadır.

2. Gelişmiş Ülkelerde Aktif Nüfus özellikleri

Bu ülkelerde tarımda çalışanların oranı çok küçük düzeydedir ve sanayi ile hizmetlerde çalışanların oranı yüksektir.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun başlıca özellikleri şöyledir:

 • Kişi başına düşen gelir yüksektir.
 • Ortalama ömür uzundur.
 • Kişi başına su tüketimi ve çelik tüketimi vb. yüksektir.
 • Kişi başına otomobil sayısı fazladır.
 • Gazete, kitap, dergi vb. sayısı fazladır.
 • Bilimsel araştırmalara devlet bütçesinden ayrılan pay yüksektir.
 • Eğitim düzeyi ve eğitime ayrılan pay ile okuryazar oranı yüksektir.
 • Genç nüfus oranı düşük, çalışan ve yaşlı nüfus oranı yüksektir.

3. Gelişmekte Olan Ya Da Az Gelişmiş Ülkelerde Aktif Nüfusun Özellikleri

Bu ülkelerde tarımda çalışanların oranı sanayi ve hizmetlerde çalışanlara göre genellikle daha fazla ya da % 30’dan fazladır.

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde nüfusun başlıca özellikleri şöyledir:

 • Kişi başına düşen milli gelir düşüktür.
 • Ortalama ömür kısadır.
 • Kişi başına su, çelik vb. tüketimler düşüktür.
 • Kişi başına otomobil sayısı azdır.
 • Gazete, dergi, kitap vb. sayısı azdır.
 • Devlet bütçesinden bilimsel araştırmalara ayrılan pay düşüktür.
 • Eğitim seviyesi ve eğitime ayrılan pay ile okuryazarlık oranı düşüktür.
 • Nüfus artış hızı ile doğum ve ölüm oranları yüksektir.
 • Genç nüfus oranı yüksek, çalışan ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar