Türkiye’de Göçlerin Mekansal Etkileri 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, gecekondulaşmanın azaltılması için alınması gereken önlemler arasında  gösterilemez?
A) İzinsiz yapılaşmanın önüne geçmek için yasal düzenlemeler yapmak
B) Çok katlı konut yapımını engellemek
C) Kırsal kesimdeki yatırımlara ağırlık vererek, kentlere doğru olan göçleri azaltmak
D) Konut kredilerini yaygınlaştırmak
E) Konut üretimini nüfus artışına paralel hâle getirmek

Soru: Aşağıda, hızlı ve çarpık kentleşmeyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
l. Büyük şehirlerde konut yetersizliğinin ortaya çıkması
II. Fabrikaların kent merkezleri içinde kalması
III. Yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
IV. Kırsal kesimden kentlere doğru göçlerin artması
V. Orman ve tarım alanlarının yerleşim alanı olarak kullanılması
Buna göre, verilen bilgilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?

Soru: Aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi, diğerlerine göre bir tarihte gerçekleşmiştir?
A) Bulgaristan'daki asimilasyon çalışmaları sonucu Türklerin bir kısmının yurdumuza sığınması
B) İsrail devletinin kurulmasıyla, ülkemizden bu ülkeye göçlerin olması
C) Lozan Antlaşmasına göre, Yunanistan'da yaşaya 400 bin kadar Türk vatandaşının yurdumuza gelmesi
D) Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Türk Cumhuriyetleriden ülkemize göçlerin olması
E) Hatay'ın anavatana katılmasıyla nüfusumuzun artması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kırsal kesimden kentlere olan göçlerin nedenlerinden biri değildir?
A) İş olanaklarının sınırlı olması
B) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
C) Tarımsal iş gücüne olan ihtiyacın azalması
D) Doğum oranının yüksek olması
E) Kişi başına düşen tarım arazisi miktarının azalması

Soru: İzmit, İskenderun, Adana ve Bursa gibi kentlerde, nüfus miktarı göçlere bağlı olarak sürekli artmaktadır. Bu artışta kentlerin, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Konut sayısının fazla olması
C) Sanayi tesislerinin fazla olması
D) Turizmin gelişmesi
E) Tarım alanlarının geniş yer tutması

Soru: Kırsal kesimlerden kentlere göçleri önlemek için yapılacak çalışmalar arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
B) Halkın birarada yaşayabileceği toplu konutların yapılması
C) Tarım alanlarında verimi artırıcı önlemlerin alınması
D) Tarıma dayalı sanayi kollarının yaygınlaştırılması
E) Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilerek yaygınlaştırılması

Soru: İç göçler, bir ülkenin sınırları içinde oluşan mevsimlik ya da kalıcı nüfus hareketleridir. Buna göre, aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi yukarıdaki genellemenin dışında kalır?
A) Çukurova'ya pamuk toplamak için, yaz aylarında Güneydoğu Anadolu'dan işçi gelmesi
B) Almanya'dan turist olarak gelen bir ailenin Alanya'yı beğenip yerleşmesi
C) Mersin'deki bir öğrencinin Ankara'daki bir üniversiteye okumak için gitmesi
D) Elazığ'daki bir ailenin Bursa'ya yerleşmesi
E) Yaz mevsiminde Akdeniz kıyısındaki yerleşim merkezlerinden Toros Dağlarındaki yaylalara gidilmesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar