Soru: Türkiye’de 1940’ta çıkan ve 1942’de değişikliğe uğrayan Millî Korunma Kanunu ile hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlanmış, üretim, dağıtım ve tüketim ilişkileri tümüyle devlet kontrolüne alınmıştır.
Bu gelişmeler Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisinden korunmasına yöneliktir?
A) I. Dünya Savaşı’nın
B) II. Dünya Savaşı’nın
C) Kore Savaşı’nın
D) Sovyet yayılmasının
E) İran – Irak Savaşı’nın

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, ll. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Japonya’nın Mançurya’yı işgal etmesi
B) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilmesi
C) Almanya’nın Milletler Cemiyetinden çekilmesi
D) Berlin – Roma – Tokyo Mihveri’nin kurulması
E) İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

Soru: Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı yıllarında izlediği temel Politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denge siyaseti izleme
B) Kaybettiği toprakları geri alma
C) Siyasal yalnızlıktan kurtulma
D) Büyük devletlerin himayesine girme
E) İslam dünyasını birleştirme

Soru: Aşağıdakilerden hangisiyle II. Dünya Savaşı’nda Pasifik Savaşları sona ermiştir?
A) Japonya’nın teslim olmasıyla
B) Potsdam Konferansı’nın toplanmasıyla
C) Almanya’nın, SSCB topraklarında egemenlik kuramamasıyla
D) İtalya’nın, İngiltere karşısında başarı sağlayamamasıyla
E) Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla

Soru: – Toprak genişlemelerine karşı çıkılacaktır.
– Tüm devletler için barış ve güvenlik sağlanacaktır.
– Tüm sınır düzenlemelerinde ulusların kendi kaderlerini tayini ilkesine uyulacaktır.
Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Baltour Deklarasyonu’nda
B) Atlantik BiIdirisi’nde
C) Monroe Doktrini’nde
D) Versay Antlaşması’nda
E) Locarno Antlaşmasrnda

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri arasında gösterilmez?
A) Ülke gelirlerinin önemli bir bölümünün savunmaya ayrılması
B) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
C) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamaması
D) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
E) Varlık Vergisi ile Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
B) Atatürk ilkelerinin anayasada ilk defa yer alması
C) ll. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamaması
D) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması
E) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiye edilmesi
B) Almanya ve Avusturya topraklarının dört işgal bölgesine ayrılması
C) Dünyanın ABD ve SSCB öncülüğünde iki kutba ayrılması
D) Müttefik Devletlerin yeni sömürgeler elde etmesi
E) Birleşmiş Milletlerin kurulması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
B) Atatürk ilkelerinin anayasada ilk defa yer alması
C) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamaması
D) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması
E) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, ABD ile İngiltere’yi II. Dünya Savaşı’nda daha sıkı bir iş birliğine yönelten gelişmelerden biridir?
A) Atlantik Bildirisi’nin yayımlanması
B) Yalta Konferansı’nın toplanması
C) Almanya, İtalya ve Japonya arasında Üçlü Paktın imzalanması
D) Almanya ile Türkiye arasında saldırmazlık paktı imzalanması
E) SSCB liderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması

Soru: 
I. SSCB’nin, Japonya’ya karşı savaşa girmesinin karara bağlanması
ll. Uzak Doğu’nun ll. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri olmasına karar verilmesi
lll. Mart 1945’e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabileceği esasının belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Yalta Konferansı ile ilgilidir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) I ve lll E) ll ve lll


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar