Kimyasal Tepkimelerde Enerji 11. sınıf kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya


1. BÖLÜM: TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ


2. BÖLÜM: OLUŞUM ENTALPİSİ


3. BÖLÜM: BAĞ ENERJİLERİ


4. BÖLÜM: TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ (HESS YASASI)


Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ders Videoları

1. BÖLÜM: TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ

Tepkimelerde Isı Değişimi video 11. sınıf Hocalara Geldik2. BÖLÜM: OLUŞUM ENTALPİSİ

Oluşum Entalpisi video 11. sınıf Hocalara Geldik

3. BÖLÜM: BAĞ ENERJİLERİ

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Kimya Adası

4. BÖLÜM: TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Hess Yasası video 11. sınıf Kimya Adası 

 • Endotermik olan bir tepkime ters çevrilir ise ekzotermik hale gelir. (D/Y)
 • Kalorimetrik yöntem ile tepkime ısısı ölçülebilir. (D/Y)
 • Hess yasasına göre bir tepkimede bir değişiklik yapılsa bile tepkimenin entalpi değeri değişmez. (D/Y)
 • X2 + 3Y2 -› 2XY5 tepkimesi sırasında 142 kJ ısı açığa çıktığına göre XYS -› 1/X2 + 3/2Y2 tepkimesi sırasında 71 kJ ısı açığa çıkar. (D/Y)
 • Bir tepkimeye ait entalpi değeri kırılan bağ enerjilerinden oluşan bağların enerjilerinin çıkarılmasıyla oluşur. (D/Y)
 • Kırılan bağların enerjisi oluşan bağların enerjisinden büyük ise tepkime endotermiktir. (D/Y)
 • Endotermik bir tepkimede giren(reaktif)lerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından düşüktür. (D/Y)
 • Ekzotermik tepkimelerde yüksek sıcaklıkta ürünler düşük sıcaklıkta ise girenler daha kararlıdır. (D/Y)
 • Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam edebilen tepkimeler endotermiktir. (D/Y)
 • Bir tepkimenin entalpi (ısı) değeri, madde cinsi, madde miktarı, ortam şartları ve maddenin fiziksel haline bağlıdır. (D/Y)
 • Tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir. (D/Y)
 • Sabit basınçlı bir ortamda fiziksel ya da kimyasal bir olaya eşlik eden ısı enerjisi miktarına Entalpi denir. (D/Y)
 • Elementlerin doğada bulundurduğu en kararlı allotropunun standart oluşum entalpi değeri sıfır'dır. (D/Y)
 • O3(Ozon gazı)'ün standart oluşum entalpisi sıfırdır. (D/Y)
 • I elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart molar oluşum entalpisi denir. (D/Y)
 • Ayrışmalanaliz) tepkimelerl genellikle ekzotermiktir. (D/Y)

Soru: Bağ enerjisi ile tepkime ısısı hesaplanması ile ilgili,
I. Kırılan bağların enerjisinden oluşan bağların enerjisi çıkarılır.
Il. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerde bulunan bağ türleri ile ürünlerde bulunan bağ türleri birbirinden farklıdır.
III. Kırılan bağ enerjileri toplamı oluşan bağ enerjileri topIamından daha fazla ise bu tepkimede yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız Il C) lve lIl
D) ll ve III E) l. Il ve lll

Soru: Bağ enerjisi ve kuvveti ile ilgili l. Bağ oluşumu sırasında ortamdan enerji alınır.
ll. Bağ enerjisi fazla olan bağın kırılması için daha fazla enerji gerekir.
lll. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerle bulunan bağ türleri kırılır,
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız Il C) lve lll
D) ll ve lll E) I, Il ve III

Soru: Hess Kanunu ile ilgili,
I, Tepkimeler toplanırken ısı değerleri de toplanır.
Il. AH değeri pozitif olan bir tepkime ters çevrilirse ekzotermik hale gelir.
IlI. AH değeri madde miktarına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ı B) ı ve ıı o) ı ve ııı
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: Oluşum entalpileri yardımıyla tepkime ısısı hesaplanırken,
I. Ürünlerin oluşum entalpilerinden girenlerin oluşum entalpileri çıkarılır.
Il. Girenlerin oluşum entalpileri daha büyük ise tepkime endotermiktir.
IlI. Bir kimyasal tepkimede girenlerin oluşum entalpileri ile ürünlerin oluşum entalpileri toplamı aynı olabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız ll C) Ive lll
D) Il ve III E) l, II ve lll

Soru: Tepkime entalpisi ile ilgili,
I. Tepkimedeki bileşiklerin oluşum entalpileri ile hesaplanabilir.
Il. Ürünlerin oluşum entalpileri toplamı girenlerin oluşum entalpileri toplamından büyük ise değeri negatiftir.
lll. Değeri sıfır olamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) lve lll
D) Yalnız IlI E) l, ll ve lIl

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi