Oluşum Entalpisi 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Standart şartlarda (25°C, 1 atm) elementlerden başlayarak bileşiklerin oluşumu sırasında meydana gelen enerji değişimine standart oluşum entalpisi denir. Oluşum entalpileri Hf0 veya H0 ile gösterilir. Tepkimenin elementlerden başlamasının nedeni standart şartlarda elementlerin oluşma entalpilerinin sıfır kabul edilmesidir. Örneğin standart şartlarda suyun oluşum tepkimesinin entalpisi,

MOLAR OLUŞUM ISISI

Standart koşullarda bir mol bileşiğin elementlerinden oluşumu sırasında meydana gelen ısı değişimine molar oluşum ısısı veya molar oluşma entalpisi denir.

BİLGİ: Oluşma entalpisine bakılırken karbonun allotroplarından C(grafit) standart alınır. Örneğin elmasın yakılması sırasında çıkan ısı CO2 gazının molar oluşum ısısı değildir. Ayrıca oksijenin allotroplarından oksijen gazı (O2) standart kabul edilir. Molar oluşum entalpisinde oluşan ürünün katsayısının “1″ olmasına ve girenlerin element olmasına dikkat edilmelidir.

Tepkimeye girenler element olsa da üründen 2 mol NO2 gazı oluştuğu için a değeri NO2 nin molar oluşma entalpisi değildir. NO2 gazının molar oluşma entalpisi,

Bu tepkimenin entalpi değeri de CO2 gazının molar oluşma entalpisi değildir; çünkü girenlerde bileşik vardır. Bu tepkimenin entalpisine CO gazının molar yanma entalpisi denir.

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin standart oluşum entalpileri verilmiştir.

TEPKİME ENTALPİLERİNİN HESAPLANMASI

Oluşma Entalpilerinden Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

Tepkime entalpisini hesaplarken ürünlerin toplamı oluşma entalpilerinden girenlerin toplam oluşma entalpileri çıkartılır.

BİLGİ: Tepkime entalpilerinde kullanılan (-) veya (+) işaret tepkime ısının yönünü belirtmek içindir. Bir büyüklük göstergesi değildir. Eğer soruda ne kadar ısı çıkar veya ısı gerekir deniyorsa, yön belirttiği için bulunan değer pozitif işaretlidir.

Molar Tepkime Entalpisi

Herhangi bir tepkimede “molar” ifadesi kullanılmış ise bir mol maddenin tepkimeye girdiğini gösterir. Eğer tepkime yanma tepkimesi ise molar yanma, nötralleşme tepkimesi ise molar nötrleşme ısısı olarak ifade edilir.

1. Molar Yanma Entalpisi

1 mol maddenin yanması sırasında alınan ya da verilen ısıya molar yanma entalpisi denir. N2 yanması hariç tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir.

2. Molar Nötralleşme Isısı

1 mol asit veya bazın nötralleşmesi sırasında açığa çıkan ısı miktarına molar nötralleşme ısısı denir. Nötralleşme tepkimeleri ekzotermiktir.

Oluşum Entalpisi video 11. sınıf Hocalara Geldik] }

1. Tepkime elementlerden başlamış ve HCl nin katsayısı "1" olduğu için tepkime entalpisi molar oluşma entalpisidir.
2. Tepkimede girenlerde element olmasına rağmen Celmas karbonun kararlı hali değildir. Bu nedenle tepkime entalpisi molar oluşma entalpisi değildir.
3. Tepkimede girenlerde bileşik bulunduğu için tepkime entalpisi molar oluşma entalpisi olmaz.
4. Tepkimede girenler element ve N2H4 katsayısı "1" olduğu için tepkime entalpisi molar oluşma entalpisidir.
5. Tepkime oluşma değil, ayrışma tepkimesidir.

Oluşum Entalpisi: Bir fepkimenin standart entalpi değeri tepkimedeki reaktif ve ürünlerin oluşum entalpilerinden yararlanarak hesaplanabilir. AH ile ifade edilen değerin negatif olması tepkimede ortama ısı salınması pozitif olması ise ortamdan ısı aldığını ifade eder. Oluşum entalpilerinde maddenin fiziksel hali çok önemlidir. Aynı maddenin farklı fiziksel hallerine ait entalpi değerleri farklıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar