Soru: Asya Hun hükümdarı Mete Han, ilk düzenli orduyu kurmuş, orduyu kendisinin bulduğu onlu sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistem günümüzde birçok devlet tarafından kullanılmaktadır. Bu bilgiden Türklerle ilgili,
I. Türkler askeri teşkilatlanmaya önem vermiştir.
II. Türkler savaşçı bir toplumdur.
III. Türkler askeri alanda, dünya kültürüne katkıda bulunmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: İlk Türk devletlerinde, devleti yönetme yetkisi hanedan üyelerinin ortak hakkı kabul edilmiştir. Bu durum ise Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayıştan kaynaklanan bir durum olarak gösterilemez?
A) Merkezi otoritenin sarsılması
B) Devletlerin uzun ömürlü olmaması
C) Taht mücadelelerinin yaşanması
D) Yıkılan devletlerin yerine yenisinin kurulması
E) Göçebe hayat tarzının yaygınlaşması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti’nin yol açtığı Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında yer almaz?
A) Avrupa’da krallıkların zayıflaması
B) Skolastik düşüncenin ortaya çıkması
C) Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması
D) Haçlı Seferlerinin başlaması
E) Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısının değişmesi

Soru: Uygurların göçebe hayat tarzından yerleşik yaşam düzenine geçmeleri pek çok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu söylenemez?
A) Kalıcı mimari eserler yapmaları
B) Sulama kanalları inşa etmeleri
C) Tarımsal üretime başlamaları
D) Kâğıt ve matbaa kullanmaları
E) Alfabe oluşturmaları

Soru: 1375’de Hunların Avrupa’ya doğru ilerlemesiyle başlayan Kavimler Göçü, Avrupa’da önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
B) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
C) Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Avrupa’nın bugünkü siyasal haritasının oluşması
E) Feodolite rejiminin ortaya çıkması

Soru: Hristiyanlığı kabul eden Tuna Bulgarları hem bu dinin etkisi altında kaldıklarından hem de kalabalık slav toplulukları ile karıştıklarından Türklük özelliklerini zamanla kaybetmişlerdir. Bu bilgiden Tuna Bulgarları ile ilgili olarak,
I. Milli kimliklerini koruyamamışlardır.
II. Savaşçıl özelliklerini kaybetmişlerdir.
III. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olmuşlardır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Soru: Avarlar, yaşadıkları Orta Asya topraklarından Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök Türkler karşısında yenilgiye uğramaları
B) İç isyanların artması
C) Çinli prenseslerin entrikaları
D) Hayvan hastalıklarının yayılması
E) İklim şartlarının zorlaşması

Soru: Orhun Abidelerinde, “İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin; Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş… Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre kağanla ilgili olarak,
I. Devleti töre hükümlerine göre yönetir.
II. Etkin bir askeri güce sahiptir.
III. Egemenliğini geniş bir alana yaymıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde genellikle uzun süreli hapis cezaları görülmemiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konar – göçer hayatın egemen olması
B) Mimarinin fazla gelişmemiş olması
C) Geçim kaynaklarının hayvancılığa dayalı olması
D) Sık sık iç karışıklıkların yaşanması
E) İnançlarının uzun süreli cezaları uygun görmemesi

Soru: Derste Bumin Kağan’ın ülkesini doğu ve batı şeklinde ikiye ayırarak yönettiğini ve batı kanadına kardeşi İstemiyabguyu yönetici olarak tayin ettiğini anlatan tarih öğretmeni aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi hakkında bilgi veriyor demektir?
A) I. Kök Türk Devleti
B) II. Kök Türk Devleti
C) Avarlar
D) Kıpçaklar
E) Akhunlar

Soru: İlk Türk devletlerinde ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, bu anlayışın bir sonucu olduğu ileri sürülebilir?
A) Orduda onlu sistemin uygulanmasının
B) Kurultaya askeri ve sivil görevlilerin katılmasının
C) Hukuk kurallarının töre hükümlerine dayanmasının
D) Hükümdarın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmasının
E) Gök Tanrı inancının benimsenmesinin

Soru: Eski Türklerde ülke, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Devletin doğusunu asıl hükümdar, batısını ise yabgu unvanı ile hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Türklerdeki bu yönetim anlayışının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yabancı devletlerle ilişkileri geliştirmeye
B) Taht kavgalarını önlemeye
C) Milli benliği korumaya
D) Ülke yönetimini kolaylaştırmaya
E) Kurultayın düzenli çalışmasını sağlamaya


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar