Şiirde Kavramlar

Şiir ve Şair

Bir yapı, onu yapan ustasını, onun bu alandaki bilgisini, becerisini gösterir; yapıldığı dönemin imkânlarını ve zevk anlayışını ortaya koyar. Şiir,...

Şiir ve Yorum

Her edebî metin anlamlıdır ve anlamlı olan metin, okuyucu için yararlıdır. Bundan dolayı bir metni incelemek ve yorumlamak için öncelikle...

Şiir ve Gelenek

İnsanları duygu, düşünce ve hayal bakımından yüksek bir kültüre eriştirmek için eğiten bilim ve sanat dalıdır. Edebiyat, bu amacı gerçekleştirmek...

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiirde ve sanatta gerçeğin hayale dönüştürülmesi söz konusudur. Şiirdeki gerçeklik bilimdeki, tarihteki ve gündelik hayattakinden oldukça farklıdır. Şiirde gerçekliği yakalamak...

Şiir Dili: İmge ve Mazmun

ŞİİR DİLİ Doğal dil dediğimiz günlük konuşma dili bazen insanın duygu, düşünce, hayal, coşku ve heyecanlarını anlatmaya yetmeyebilir. İşte bu...

Aliterasyon ve Asonans

Aliterasyon: Şairler kimi zaman dizelerde aynı sesleri kullanarak şiirde musikiyi oluşturmak istemişlerdir. Bu teknik, şiirin akıcılığını artırmaya dönüktür. Buna aliterasyon...

Uyak (Kafiye) ve Redif

Uyak (kafiye), genellikle dize sonlarında bulunan ve görevleri farklı olan ses veya ek benzerlikleridir. Mısra sonlarında bulunan aynı görevdeki ses,...

Şiirde Ahenk

Ahenk, şiirin dizelerini oluşturan hecelerdeki ses özelliklerinin, durakların düzenli bir şekilde tekrarlanmasından doğan ses uyumudur. Şiirde ahenk; ustaca kullanılan ses...

Nakarat ve Söyleyici

Nakarat Şiirde bir ya da birden çok dizenin hiç değiştirilmeden tekrar edilmesidir. Başta halk şiirimiz olmak üzere şiirimizde örneği çok...

Mahlas ve Tapşırma

Mahlas Sanatçıların yapıtlarında kullanmak için aldıkları ikinci ada mahlas denir. Mahlas, günümüzdeki kullanımıyla “takma ad”ın karşılığı sayılamaz. Çünkü mahlas; takma...

Nazım Türü

Şiirin konu, ezgi ve işlev gibi içerik özelliklerine göre adlandırılmasıdır. Örneğin “koşma” bir nazım şekli, “koçaklama” bir nazım türüdür. Belli...

Nazım Şekli

Dize sayısı ve uyak örgüsüne göre şiirlerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli adı verilir. Kısacası dizelerin belli bir uyak...

Nazım Birimi

Nazım Birimi: Bir şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. Türk edebiyatında çok eski devirlerden bu yana çeşitli nazım birimleri kullanılmıştır....

Şiir kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. (Cahit Sıtkı Tarancı) Şiir; şekil özellikleri bakımından nazım birimi, vezin, kafiye, redif ve ses tekrarları gibi unsurların birleşmesiyle oluşur. Mecazlar, edebî sanatlar, imğeler, sembol ve imaj gibi unsurlar ise şiirin anlam katmanlarını tamamlar. Bütün bu şekil ve anlam unsurları şiir denen bütünü oluşturur ve şiir bunların bir toplamı olarak ortaya çıkar. Estetik duyguların henüz bireyselleşmediği ilktopluluklarda bir söz sanatı olan şiir yoktu. Onun yerini genellikle dini törenlerde müziğe eşlik eden soyut birtakım sözler alıyordu. Zamanla bu anlamsız söz dizisi gelişip bir anlam kazanarak şiiri doğurmuştur. İlk şiirler yazılı olmayıp doğaçlama olarak ozanlar tarafından söylendiğinden çoğu geçmişin karanlıklarında erimiş fakat bir kısmı çok az değişikliğe uğrayarak günümüze değin gelebilmiştir.