Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Şiirde Kavramlar, Türk Dili ve Edebiyatı

Aliterasyon: Şairler kimi zaman dizelerde aynı sesleri kullanarak şiirde musikiyi oluşturmak istemişlerdir. Bu teknik, şiirin akıcılığını artırmaya dönüktür. Buna aliterasyon adı verilir. Aşağıdaki beyitte “I” seslerinin sıkça tekrarı şiirin söyleyişine apayrı bir hava katmıştır.

llse daim ağlasa büll acep değil
Zira kimine ağla demişler kimine gül

Asonans: Şiirde aynı veya benzer ünlülerin tekrarıyla yakalanan ahenk özelliğidir.

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun] }

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?
A) Kimi solgun sarışın, kimi ala kimi kara
Kiminin arkasından görünüyor Ankara
B) Aç yeniden mucizeler devrine cetvel
Sani-i Muhammet misin ey Fatih-i ewel
C) Zapt ettiğin iklime havari gibi girdin
Dünyaya o gün sen medeni fethi getirdin
D) Başında sakladıkça atlıların kırbacı
Anla ki her gün sana hız veriyor bir acı
E) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) Şiirde anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, kıt'a, bent, mısra gibi isimler verilir.
B) Nazım birimleriyle ölçü, kafiye düzeni belli bir bütün oluşturarak şiirde yapıyı meydana getirir.
C) Bir şiirde dizelerin kümelenişinden, uyakların sıralanış düzeninden ve ölçü özelliklerinden doğan örgüye nazım biçimi denir.
D) Halk şiirinde ölçü, uyak gibi unsurlar göz ardı edilir.
E) Nazım türü, bir şiirin konusuna göre aldığı addır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar