Soru:
– Orbital büyüklüğünü ifade eder.
– Elektronun orbital içindeki yönünü belirtir.
– Orbital enerjisini belirler.
– Bir orbital türünün uzaydaki yönelim sayısını belirtir.
Yukarıda verilen ifadeler seçeneklerdeki kavramlar ile eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

Soru: Atomun kuantum mekaniği ile ilgili
I. Bir elektronun hızı ve konumu aynı anda belirlenemez.
II. Elektron bulunan orbitaller bir dalga fonksiyonu (W) ile belirtilir.
Ill. Hidrojen atomunda elektron 2s orbitalinde bulunamaz.
yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru: Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Baş kuantum sayısı orbital büyüklüğünü ifade eder.
B) İkincil kuantum sayısı alt kabuk türünü ifade eder.
C) n + / değeri eşit olan orbitaller eşit enerjiye sahiptir.
D) Spin kuantum sayısı +1/2 veya -1/2’dir.
E) Çok elektronlu bir atomda n değeri 3 olan toplam en fazla 9 tam dolu orbital bulunur.

Soru: Elektronun dalga karakteri ile ilgili
l. G.P Thomson’a göre elektron demetleri bir metal kristalde X ışınlarına benzer kırınımlar oluşturur.
Il. İlk defa Davisson – Germer tarafından deneysel kanıtı yapılmıştır.
III. De broglie’ye göre elektronun hareket hızı artar ise dalga boyu kısalır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Kuantum atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
B) Çekirdekten uzaklaşınca orbitalin büyüklüğü azalır.
C) Manyetik kuantum sayısı açısal kuantum sayısının (-) den (+)’ya doğru sıralanmasıdır.
D) Açısal momentum kuantum sayısı, orbitalin şekillerini belirler.
E) Manyetik kuantum sayısı orbitalin yönelmelerini belirler.

Soru: Periyodik cetvel üzerinde gösterilen oklar yönünde hareket edilirken değişen özellikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki yönde de metalik özellik artar.
B) Her iki yöndede atom numarası artar.
C) II. ok yönünde katman sayısı artar.
D) I. ok yönünde atom çapı artar.
E) II. ok yönünde iyonlaşma enerjisi azalır.

Soru: Periyodik cetvelde aynı grupta elementlerin atom numarasının artığı yönde hareket ediyor.
Buna göre,
I. İyonlaşma enerjisi
II. Metalik aktifliği
III. Atom çapı
IV. Elektronegatiflik
değerlerinden hangileri artar?

Soru: Baş grup elementleri olan X, Y ve Z için;
o X ve Y aynı periyotla, X in çapı daha küçüktür.
o X ve Z aynı grupta Z nin ametal aktifliği daha fazladır.
Buna göre,
I. Z nin atom çapı X inkinden büyüktür.
II. X in iyonlaşma enerjisi Y’den daha büyüktür.
III. X in atom numarası en büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar