Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeleri


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)


İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler


Soru: Tarih öğretmeni Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’nin dış politikası ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır.
– Bölgesel alandaki barışçı faaliyetlere aktif olarak katılmıştır.
– Uluslararası iş birliğine önem vermiş, sorunların diplomatik yollarla çözümüne çalışmıştır.
– Dünyada değişen şartlara göre hareket etmiştir.
Öğretmenin bu değerlendirmelerini aşağıdakilerden hangisi ile desteklemesi beklenemez?
A) Milis güçlerin kurulmasıyla
B) Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla
C) Briand – Kellogg Paktının imzalanmasıyla
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin İmzalanmasıyla
E) Nüfus mübadelesi sorununun çözüme kavuşturulmasıyla

Soru: Türkiye, İtalya’nın saldırgan politikası ve Almanya’nın silahlanmasının Boğazların durumunu tehlikeye sokması üzerine Lozan Barış Antlaşması’nı imzalayan devletlere bir nota vererek, Boğazlar konusunda şartların değiştiğini, bu nedenle Boğazların yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirmiş ve bir konferansın toplanmasını talep etmiştir. Bu istek üzerine Sovyetler Birliği ve İngiltere’nin de desteğiyle düzenlenen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde Türkiye’nin istekleri yönünde kararlar alınmıştır.
Buna göre Türkiye’nin,
I. sorunlara çözüm bulma,
ll. ülke güvenliğini ön planda tutma,
lll. uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda hareket etme,
IV. iç kamuoyundaki tepkileri dikkate alma
yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
A) Yalnız ıı B) l ve ıı C) ı, ıı ve ııı
D) ı, ıı ve ıv E) ıı, ııı ve ıv

Soru: Türk dış politikasında 1923 – 1932 döneminde aşağıdakilerden hangisine ağırlık verilmiştir?
A) Yeni Türk Devleti’nin siyasi varlığının Anlaşma Devletlerine kabul ettirilmesine
B) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunların çözüme kavuşturulmasına
C) Uluslararası barışın güçlendirilmesine
D) Sınır güvenliğinin sağlanmasına
E) Boğazlar sorununun çözüme kavuşturulmasına

Soru: İngiltere ve Fransa, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’ya yönelik planlarını gerçekleştirmek için mandacılık fikrini ortaya atarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. İngiltere ve Fransa’nın bu amacını gerçekleştirmesini,
I. Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasi gücünü kaybetmesi,
Il. ABD’nin l. Dünya Savaşı’ndan sonra yalnızlık politika-
sına dönmesi,
lll. Avrupa’da yeni devletler kurulması
gelişmelerinden hangileri kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll
D) l ve IlI E) l, lI ve lll

Soru: Yusuf Akçura, Enver Paşa, İsmail Gaspıralı ve Zeki Velidi Togan, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla mücadele etmişlerdir?
A) Anadolu’nun Anlaşma Devletlerinin işgalinden kurtarılmasını
B) İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’ya yerleşmesinin önlenmesini
C) Bolşevik İhtilali’nin başarılı olmasını
D) Mısır’ın bağımsızlığını kazanmasını
E) Türkistan’ın, Rusya’nın işgalinden kurtarılmasını

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya ile ilgilidir?
A) Wilson İlkelerinin ilan edilmesi
B) Meiji Restorasyonuhun başlaması
C) Balfour Deklarasyonu’nun yayımlanması
D) Brest Litovsk Antlaşması’nın imzalanması
E) Maginot Hattı’nın kurulması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar