Durgun elektrik yükleri ve bunlarla ilgili konuları inceleyen fiziğin alt dalına “elektrostatik” denir. Maddeler atomlardan atomlar ise proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Elektron ve proton birbirine zıt elektrik özelliği gösteren iki parçacıktır. Bir elektronun yükü bir protonun yüküne büyüklük olarak eşit işaret bakımından zıttır. Bu yük doğadaki en küçük elektrik yükü olup elementler yük (e.y) olarak ifade edilir. Nötronlar ise yüksüzdür. Maddeler elektrik yükleri açısından üç gruba ayrılır.
> Nötr madde: Üzerindeki (+) ve (-) yükler eşit olan maddelerdir.
> Negatif yüklü: Üzerindeki (-) yük miktarı, (+) yük miktamadde rından fazla olan maddelerdir.
> Pozitif yüklü madde: Üzerindeki (+) yük miktarı, (-) yük miktarından fazla olan maddelerdir.
Maddeler elektrik yüklerinin hareketine İzin vermeleri açısından da üç gruba ayrılır.
> iletken madde: Üzerinde serbestçe hareket edebilen madde elektronlar vardır.
> Yalıtkan madde: Üzerindeki serbest elektronlar yok denecek kadar azdır.
> Yarı iletken madde: Üzerindeki elektronların hareketine belli şartlarda izin veren maddelerdir.
Not: 1. Aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirini iter. Farklı cins elektrikle yüklü cisimler birbirini çeker.
2. Maddeler arasında yük alışverişi sırasında sadece yörüngelerdeki elektronlar hareket eder. Protonlar çekirdeğin içinde olduğu için hareket edemez.

Dokunma ile Elektriklenme: Yük potansiyelleri farklı iletken cisimler birbirine dokundurulduğunda, aralarında yük alış verişi olur ve son potansiyelleri eşit oluncaya kadar yük geçişi devam eder. Birbirine dokundurulan yüklü iletken cisimler toplam yükü kapasiteleriyle orantılı olarak paylaşırlar kapasite iletkenin boyutu ile orantılıdır. boyutları farklı iki maddeden büyük olanın kapasitesi de büyüktür. iletken kürelerin kapasitesi yarıçapları ile orantılıdır. Dolayısıyla yüklü iletken küreler birbirine dokundurulduğunda sahip oldukları toplam yükü yarıçaplarıyla orantılı olarak paylaşırlar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar