Türklerin Anadolu’ya Yerleşmesini Kolaylaştıran Etmenler 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih, Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Bizans’ta sık sık imparatorun değişmesi,
 • Yaşanan iktidar mücadeleleri,
 • Düzenli bir ordunun olmayışı,
 • Fakir halka zulmedilmesi,
 • Dini hoşgörünün ve adaletli bir yönetimin olmamasıdır.

Anadolu’da halkın üzerine siyasi ve dini baskı kurulması, halkın Bizans İmparatorluğu’na tepki duymasına sebep olmuştur. Selçuklular da bu durumu, Anadolu’yu yurt edinmek için avantaja dönüştürmeye çalışmıştır. Türkler Anadolu’da yaşayan halkın kültür ve inançlarına saygılı olmuş bunun sonucunda Bizans baskısından bıkan halk, Türklerin hakimiyetini benimsemiştir. Ayrıca Anadolu’daki geçit ve vadilerin Selçuklular tarafından iyi bilinmesi, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini kolaylaştırmıştır. Türkiye adı ilk kez Bizans kaynaklarında görülmüş ve Anadolu Batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır. Marco Polo, Anadolu’dan Türkiye diyerek bahseder. Arap Seyyah’ı İbn Batûta, 1330’lu yıllarda gezdiği Anadolu için Türkiye ülkesi anlamında “Berrü’t-Türkiyye el- Ma-ruf bi Biladi’r-Rum” ifadesini kullanır.

Coğrafi Etkenler:

 • Anadolu’nun Coğrafi Konumu: Anadolu, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bu durum, Türklerin göç yollarını güvence altına almış ve Anadolu’yu savunmasını kolaylaştırmıştır.
 • Anadolu’nun İklim ve Arazi Yapısı: Anadolu’nun çeşitliliği, Türklerin farklı yaşam tarzlarına ve geçim kaynaklarına uyum sağlamasına imkan tanımıştır. Bozkır alanları göçebe Türklerin hayvancılık yapmasına, verimli ovalar ise tarımla uğraşan Türklerin yerleşmesine olanak sağlamıştır.
 • Anadolu’nun Zenginlikleri: Anadolu, altın, gümüş ve bakır gibi madenler bakımından zengindir. Bu durum, Türklerin ekonomiyi geliştirmelerine ve refah seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmuştur.

Siyasi Etkenler:

 • Bizans İmparatorluğu’nun Zayıflaması: 11. yüzyılda Bizans İmparatorluğu siyasi ve ekonomik açıdan zayıflamış durumdadır. Bu durum, Türklerin Anadolu’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
 • İç Savaşlar ve Mezhep Çatışmaları: Bizans İmparatorluğu’nda iç savaşlar ve mezhep çatışmaları sıklıkla yaşanmıştır. Bu durum, Türklerin Bizans ordusuna karşı direncini zayıflatmıştır.
 • Haçlı Seferleri: Haçlı Seferleri, Bizans ve Türkler arasında bir tampon bölge oluşturmuştur. Bu durum, Türklerin Anadolu’da daha rahat hareket etmesine imkan tanımıştır.

Sosyal ve Kültürel Etkenler:

 • Türklerin Göçebe Kültürü: Göçebe bir yaşam tarzına sahip olan Türkler, yeni yerlere uyum sağlama konusunda oldukça becerikliydi. Bu durum, Anadolu’da yeni bir vatan kurmalarına yardımcı olmuştur.
 • İslam Dini: Türkler, 10. yüzyılda İslam dinini kabul etmişlerdir. Bu durum, Türklerin Anadolu’daki yerel halkla kaynaşmasını kolaylaştırmıştır.
 • Türklerin Askeri Gücü: Türkler, güçlü bir orduya sahipti. Bu durum, Bizans ordusuna karşı zafer kazanmalarını ve Anadolu’da hakimiyet kurmalarını sağlamıştır.] }

Büyük Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'ya keşif ve ganimet amaçlı seferler düzenlenmiştir. Bu seferlerin bir amacı da göçebe Oğuz boylarına yurt bulmaktı. Bizans ile 1048'de Pasinler Savaşı yapılmış ve Doğu Anadolu'da bir kaç yer ele geçirilmiştir. Alp Arslan zamanında Kars ve Ani dolayları fethedilmiştir, 1071'de Bizans ile yapılan Malazgirt Savaşı kazanılarak Anadolu'ya Türk girişleri başlamıştır. Bu süreçte Anadolu'ya gelen göçebe Oğuzlar (Türkmenler ) yerleşik yaşama geçme konusunda pek istekli davranmamışlardır. Bu durum Anadolu'da güçlü bir Türk devletinin kurulamamasına neden olmuştur. Alp Arslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Türkmen beylerinden Anadolu'ya fetihler yapılmasını istemiş ve fethedilen toprakların yönetiminin fetih yapan komutana ait olacağını belirtmiştir. Bu uygulamanın sonucunda Türkiye Tarihi başladı ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu.

Soru: Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri dönemine ait bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ele geçirilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi
II. Yabancılarla ticari antlaşmaların imzalanması
III. Fethedilen yerlere Türkçe adlar verilmesi
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri Türkleştirme politikasıyla bağlantılıdır?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III     E) I, II ve III

Soru: Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine katkısı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu'nun Türkleşmesine ve Müslümanlaşmasına katkıda bulunmuşlardır.
B) Anadolu'nun bayındır hale gelmesine hizmet etmişlerdir.
C) Türkiye tarihinin ilk dönemini oluşturmuşlardır.
D) Anadolu'da Türk mimarisinin gelişmesini sağlamışlardır.
E) İlk Türk - Bizans savaşlarını yapmışlardır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar