Soru: Ormanlık alanların tahribatı insan hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli çevre sorunlarından yalnızca birisidir. Ancak orman tahribatlarının giderek artması küresel anlamda çok büyük zararlara neden olmaktadır. Özellikle yağmur ormanlarının tahrip edilmesi bu sorunun etkilerini daha da arttırmaktadır. Geri kalmış ülkeler bu tahribata en fazla neden olan ülkelerdir. Aşağıdaki nedenlerden hangisi ülkelerin ormanları tahribatında diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
A) Tarım alanlarındaki sulama yetersizliği
B) İklim değişiklikleri
C) Hızla artan nüfus miktarları
D) Tarım alanlarında makineleşme
E) Sanayi faaliyetlerinin artması

Soru: Sanayi faaliyetlerinde soğutma amaçlı kullanılan suların, sıcak olarak doğaya verilmesi yeraltı ve yer üstü sularında olumsuz sonuçlara neden olur. Buna göre aşağıdaki sanayi faaliyetlerinden hangisinde bu tür sorunların daha fazla yaşanması beklenir?
A) Kağıt fabrikası
B) Un fabrikası
C) Cam fabrikası
D) Dokuma fabrikası
E) Çay fabrikası

Soru: I. Tarım alanlarının yanlış kullanımına bağlı olarak çoraklaşması
II. Küresel ısınmanın artması
III. Aşırı yağışlarla sel olaylarının yaşanması
IV. Sanayi bölgelerinde atmosfere bırakılan sera gazlarının salınımı nedeniyle ozon gazının seyrelmesi
Yukarıdakilerden hangileri Dünya’yı etkileyecek küresel çevre sorunları arasında gösterilebilir?

Soru: Konya Ovası’ndaki tarım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan su miktarının fazlalığı “Taban Suyu” olarak adlandırılan yer altı sularının kullanımını arttırmaktadır. Suların aşırı kullanımı aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A) Tarımsal verimliğin giderek azalması
B) Tarım ürünlerinin çeşitliliğinin artması
C) Bölgede tarım gelirlerinin artması
D) Bitki örtüsünün zamanla fakirleşmesi
E) Yeraltı su sevilerinin giderek azalması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından birisi değildir?
A) Alçak kıyılar sular altında kalacak
B) Orman yangınları artacak
C) Bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanları daralacak
D) Kutuplar çevresi tarım için elverişli hale gelecek
E) Buzul erimesine bağlı olarak su kaynakları artacak

Soru: Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarının tahrip olması sonucu ortaya çıkan problemlerden biri değildir?
A) Erozyonun artması
B) Kuraklık
C) Tarımda verimsizlik
D) Yerel halkın sosyal, kültürel ve ekonomik zarar görmesi
E) Deprem riskinin artması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden birisi değildir?
A) Endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirmek
B) Enerji üretiminde katı atıklara yönelmek
C) Deniz ulaşım araçlarındaki sızıntıları önlemek
D) İçme suyu havzalarını yerleşmeye kapatmak
E) Toprak erozyonunu kontrol altına almak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar