Elementlerin Sınıflandırılması

Elementlerin Sınıflandırılması

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Aynı tür atomlardan oluşan maddeler element olarak kabul edilmektedir. Günümüzde son keşifler ile birlikte toplam 118 elementin varlığı bilinmektedir.

Elementlerin Özellikleri

 • Saf ve homojen bir yapıları vardır.
 • Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Özelliklerini gösteren en küçük yapı taşları atomdur.
 • Her elementin kendine ait bir sembolü vardır. Genellikle Latince adlarının ilk harfleri sembol olarak kullanılır. Birinci harf büyük, varsa ikinci harf küçük olarak yazılır.
 • Yoğunlukları ayırt edicidir.
 • Erime ve kaynama noktaları belirli ve sabittir.

Elementler sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özelliklerin benzerliklerine göre metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak sınıflandırılır.

Metaller

Bilinen elementlerin büyük çoğunluğu metaldir. 1A, 2A ve 3A gruplarında büyük oranda metal vardır. B gruplarının ise tamamı metaldir.

 • Cıva dışındaki metallerin tamamı oda koşullarında (25° C ve 1 atm) katı halde bulunurlar.
 • Kuvvet etkisi altında işlenebilir ve şekil verilebilir.
 • Parlak bir yüzeye sahiptirler.
 • Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletirler.
 • Sadece elektron vererek bileşik oluşturabilirler. Yani bileşiklerinde daima pozitif (+) yüklüdürler. Bu nedenle birbirleriyle bileşik oluşturamazlar.
 • Isıtılarak eritildiklerinde birbirleri ile homojen karışırlar ve oluşan bu karışım alaşım olarak adlandırılır.

Ametaller

Hidrojen (H), karbon (C), azot (N), oksijen (O), fosfor (P), kükürt (S), flor (F), klor (Cl), brom (Br), iyot (l), selenyum (Se) elementleri ametallerdir.

 • Elektrik akımı ve ısı iletkenlikleri azdır.
 • Yüzeyleri mat renklidir.
 • Tel ve levha haline getirilemezler. Katı haldeyken kırılgandırlar.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz hallerinde olanları vardır. (Örneğin, hidrojen ve oksijen gaz, brom sıvı, iyot katı haldedir.)
 • Bileşik oluştururken ya elektron alırlar ya da elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.
 • Bileşiklerinde hem pozitif (+), hem de negatif (-) değerlik alabilirler.
 • Birbirleriyle bileşik oluşturabilirler ve aynı ametal atomları arasında molekül yapılı elementler oluşabilir.

Yarı Metaller

Bor, antimon, silisyum, tellür, germanyum, polonyum, arsenik ve astatin olmak üzere toplam 8 yarı metal vardır. Yarı metaller fiziksel özellikleri bakımından metaller, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzerler.

 • Parlak ya da mat olabilirler.
 • Metallere göre az, ametallere göre ise daha iyi elektrik akımını ve ısıyı iletebilirler. (Yarı iletken özelliktedirler.)
 • Yarı metaller özellikle elektronik devre parçalarının ve optik malzemelerin yapımında kullanılırlar.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Çekiçle dövülemezler. Kırılgandırlar.

Soy Gazlar

Periyodik sistemde en sağda yer alan 18. grup (8A) gazlarıdırIar. Diğer elementlerle tepkime vermeyen tek atomlu olarak bulunan gazlardır. Bu nedenle asal gaz ya da inert gaz olarak da adlandırılırlar.

 • Atomik yapıdadırlar ama doğada gaz fazında bulunurlar. Doğada 6 tane soy gaz vardır. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.
 • Elektron düzenleri kararlı bir yapıdadır. Bu nedenle elektron alma ya da verme yatkınlıkları yoktur. Bileşik oluşturamazlar.
 • Diğer elementler soy gazlara benzemek için elektron alır ya da verirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar