Derişim Birimleri 11. Sınıf Kimya

Derişim Birimleri 11. Sınıf Kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Derişim

Çözeltideki çözünen madde miktarının çözeltiye oranına derişim denir.

Kullanım amacına göre farklı türde derişimlerden bahsedebiliriz.

Kütlece Derişim

Çözünen maddenin kütlesinin çözelti kütlesine oranına denir.

ppm ve ppb Derişimi

ppm: 106 gram suda çözünen madde miktarını gram cinsinden ifadesidir.

ppb: 109 gram suda çözünen madde miktarın gram cinsinden ifadesidir.

Molarite

1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir.

Çözeltilerin Karıştırılması ile İyon Derişimi

İki çözelti karıştırıldığında dikkat edilecek durum hangi maddenin veya iyonun derişimi isteniyorsa o maddenin toplam mol sayısı ve çözelti hacmidir.

Molalite

1000 g (1 kg) suda çözünen maddenin mol sayısına molalite denir.

Sorular:

Kütlece %20 lik 200 g ve kütlece %30 luk 400 g şekerli su çözeltileri karıştırılıyor. Elde edilen karışıma 140 g şeker ve 260 g su ekleniyor.

Oluşan son karışımda çökelti olmadığına göre, elde edilen son karışım kütlece yüzde kaçlıktır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 50


600 ml saf suda 200 ml saf etil alkol çözünerek bir karışım hazırlanıyor.

Oluşan çözeltide hacim korunduğuna göre, etil alkolün hacimce yüzdesi kaçtır?

A) 25 B) 45 C) 55  D) 65 E) 75

Derişim Birimleri Soruları ve Çözümleri

 ] }

Çözünen madde oranı yüksek olan çözeltilere derişik çözelti denir. 100 g suda çözünen madde miktarı kütlece yüzde derişimdir. 1 L çözeltide çözünen mol sayısına molal derişim denir. 100 g suda 0,1 mol NaOH katısı çözünmesi ile oluşan çözelti 1 molal'dıır. Bir çözeltide bulunan çözünen oranı derişim olarak belirtilir. Oldukça seyreltik olan çözeltilerde ppm ve ppb birimleri kullanılır. Molarite değeri sıcaklığa bağlıdır. 0,2 M NaCl sulu çözeltisinde toplam iyon derişimi 0,4 M'dir. Bir çözeltide bileşenlerin mol kesirleri toplamı 1'dir.

DERİŞİM

Çözeltideki çözünen madde miktarının çözeltiye oranına derişim denir. Kullanım amacına göre farklı türde derişimlerden bahsedebiliriz. Kütlece Derişim çözünen maddenin kütlesinin çözelti kütlesine oranına denir.

ppm ve ppb derişimi: Çözünen madde miktarının çok küçük olduğu durumlarda kullanılan derişim türüdür. Özellikle ilaç ve boya sanayisinde kullanılan bir derişim türüdür.
ppm: 105 gram suda çözünen madde miktarını gram cinsinden ifadesidir.
ppb: 109 gram suda çözünen madde miktarın gram cinsinden ifadesidir.

Örneğin; 50 ppm lik 1000 gram çözelti hazırlamak için İlaçların içindeki kimyasal madde miktarı çok az olduğu için derişimleri ppm ve ppb ile ifade edilir.

MOLARİTE

1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir. Örneğin 2 molarlık bir çözelti dendiğinde 1 litrede 2 mol madde çözünmüş demektir. Molarite çözünen madde miktarını göstermez sadece bir oranı ifade eder. Bu nedenle çözünen miktarı değiştirmeden çözeltinin molaritesini değiştirebiliriz veya aynı derişime sahip farklı hacimde çözeltiler hazırlanabilir.

1. Molarite ile İlgili Grafikler

1. Dibinde katısı olmayan çözeltiye çözücü eklenirse, Çözeltiye çözücü bir başka ifadeyle su eklenirse çözünen madde miktarı değişmez ancak çözelti hacmi artacağından molarite azalır.
2. Daha fazla madde çözebilen çözeltilere çözünen eklenirse, Bu durum özellikle su içerisinde katı çözünmüş çözeltilerde çözünen çözücü içindeki boşluklara dağılacağı için çözelti hacmi çözücü hacmi ile aynı kabul edilir. Çözeltiye biraz daha çözünen eklenirse çözünenin mol sayısı artar ancak hacim değişmez. Bu nedenle molarite artar. Kabın dibinde katı oluşmaya başladığı andan itibaren çözelti doyğundur ve derişim sabit kalır.
3. Çözeltiden dipte katı oluşmayacak şekilde su buharlaştırmak
Bu durumda çözünen miktar değişmeyecek ancak çözelti hacmi azalacağı için çözeltinin derişimi artar.
4. Dibinde katısı olan çözeltilere çözücü eklenmesi
Dibinde katısı olan çözeltilere çözücü eklenir ise eklenen çözücü ile aynı oranda dipteki katı da çözünür. Bu durumda çözeltinin derişimi sabit kalır. Dipdeki katı bittikten sora çözücü eklenmeye devam edilir ise çözelti derişimi azalır.

1. çözeltilerde Derişimin Artırılması veya Azaltılması
Belirli bir derişimdeki çözeltiye saf su eklendiğinde çözelti hacmi artarken çözünenin mol sayısı değişmez. Bu durumda çözeltinin derişimi azalır. Sıcaklık değiştirilerek çözünenin bir kısmı çözeltiden uzakIaştırılır ise çözünen miktarı azalacağı için çözeltinin derişimi azalır. Çözünen maddeden eklenip biraz daha çözünmesi sağlanır veya çözünen miktarı değiştirilmeden çözücünün bir kısmı buharlaştırılır ise çözeltinin derişimi artar.

2. Aynı Maddelerden Oluşan Çözeltilerin Karıştırılması
Farklı derişimlerdeki çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin molaritesini bulmak için toplam çözünen maddenin mol sayısı toplam çözelti hacmine bölünerek yeni çözeltinin molaritesi hesaplanabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar