Türkler İslam Dinini Niçin Kabul Etmiştir? 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Türkler İslam Dinini Niçin Kabul Etti?

  • Türklerin tek Tanrı inancına sahip olmaları (Eski Türkler, Gök Tanrı inancına sahiptiler. Bu inanışa göre Türkler, İslamiyet’teki gibi tek bir yaratıcıya inanıyor ve O’na Tengri (Tanrı) diyorlardı).
  • Türklerin ahiret inancına, cennet ve cehennem anlayışına sahip olmaları
  • İslamiyet’teki kurban geleneğinin Türklerin gelenekleriyle benzerlik göstermesi
  • İslamiyet’teki gaza ve cihat anlayışı ile Türklerdeki cihan egemenliği anlayışının birbiriyle uygunluk göstermesi
  • İslamiyet’in ahlâk kurallarıyla Türklerin ahlâk kurallarının benzerlik göstermesi.

Oğuzlar; Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olarak bilinir.

Oğuz adına ilk defa Kök Türk Kitabelerinde rastlanmaktadır.

Oğuzlar İslam kaynaklarında dokuz boydan meydana gelen bir millettir. O yüzden
“Dokuz Oğuz” olarak da anılır.

X. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyet yayılmaya başladı. Samanoğlu Devleti şehzadesi Ebu İbrahim (Muntansır), Maveraünnehir’i Karahanlıların elinden almak için Oğuz Yabgusu ile anlaşma yapmış ve bir süre sonra Oğuz Yabgusu Müslüman olmuştur.

Oğuz boylarında Müslümanlığı kabul edenlere Türkmen adı verilmiştir.

Oğuzlar, Tuğrul Bey önderliğinde yeni bir Müslüman Türk devleti olan Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Osmanlı Devleti de Oğuz boylarından olan Kayılar tarafından kurulmuştur.

ÖRNEK SORULAR:

Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan;

I. cennet ve cehenneme inanmaları,
II. ahlak kurallarına önem vermeleri,
III. tek tanrılı inanca benzer inançlarının olması

sebeplerinden hangileri İslamiyet’teki ahiret inancının Türklerde de benimsendiğini doğrudan gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


I. İslamiyet’in Türklerin inanç ve hayat felsefesine uygun olması
II. Türk milletinin de tek tanrıya inanması
III. Türk milletinin İslam’ın cihat anlayışını kendi töre ve ideallerine uygun bulması

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’e geçişlerini kolaylaştırmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar