Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Coğrafya: Türk coğrafyacısı Belhi, Türk denizcileri Piri Reis, Seydi Ali Reis Türk bilim insanları Uluğ Bey, Kâtip Çelebi.

Tarih: Taberi, Mesudi, İbn Haldun, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa. Astronomi: Battani, Harezmi, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu.

Fizik: Biruni, Kindi ve İbnü’l—Heysem (Kifabü’l Menazır), Zerkali.

Kimya: Zekeriya Razi, Câbir bin Hayyan, İbnü’l-Heysem.

Matematik: Ali Kuşçu, Tüsi, Hızır Bey, Gıyasettin el—Kaşi, Kerhi, Ebu Cafer el-Hazin, Muhammed bin Ahmet, Mirim Çelebi ve Hızır Halife.

Zooloji ve Botanik: Abdullah bin Ahmed el—Baytar, Ebu Zekeriya ve Damiri.

Tıp: İbn Sina (El-Kanun fi’t Tıbb), Ebu Bekir Razi, İbnü’n—Nefs, Beyruni, Zehravi, Ammar el-Mevsili, Akşemsettin.

Tefsir: Taberi, Zemahşeri, Fahrettin Razi, Ebus-suud Efendi, İsmail Hakkı Bursevi, Konyalı Mehmet Vehbi ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

Hadis: Kütüb-i Sitte (Altı hadis kitabı); Buhari: Sahih-i Buhari, Müslim: Sahih-i Müslim, Ebu Davut: Sünen, Nesai: Sünen, İbn Mace: Sünen, Tirmizı: Sünen

Fıkıh: İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, Malik bin Enes, Serahsi ve Ebus-suud Efendi.

Akaid ve Kelam: İmam Maturidi, İmam Eş’ari, Bakillani, Nesefi ve İzmirli İsmail Hakkı.

Siyer (Peygamberimizin hayatı): İbn İshak, İbn Hişam, Ahmet Cevdet Paşa.

Tasavvuf: Mevlana, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar