Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

A. KÜRESEL TİCARET


B. TURİZM


C. SANAYİLEŞME SÜRECİ: ALMANYA


D. TARIM-EKONOMİ İLİŞKİSİ: FRANSA VE SOMALİ


E. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER


Soru 1: Dünya üzerinde üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısının daha m olduğu söylenebilir?
A) Üretim metodlarının geliştirilmesi
B) Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
C) Dünya genelinde refah seviyesinin yüselmesi
D) Ulaşım ve iletişimin hızla gelişmesi
E) Doğal kaynakların verimli kullanılması

Soru 2: Dünya üzerinde ham maddelerin üretildiği ve tüketildiği bölgelerin farklı olması;
I. ülkeler arası ticaretin gelişmesi,
II, doğal kaynak tüketiminin azalması,
III. ülke içi tüketimlerin azalması
durumlarından hangilerine yol açmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Soru 3: Dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır.
bu durumun oluşmasında;
I. İklim özelliklerinin kıyı turizmine elverişli olması
II. Akdeniz ülkelerinin tamamının doğu ve batı medeniyetlerine ait izler taşıması
III. turizm hizmetlerinin ucuz ve kaliteli olması
değerlendirmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

Soru 4: Dünya’da turizm etkinliklerinin giderek daha geniş bir alana yayılmasının,
I. Daha fazla insanın turizm faaliyetlerine katılması
II. Ülkelerin ekonomilerinde turizmin payının artması
III. Dünya genelinde doğal çevrenin giderek tahrip edilmesi
IV Ülkeler arasındaki etkileşimin artması
gibi durumlardan hangilerine neden olduğu söylenemez?
A) Yalnız III    B) I ve II    C) II ve III
D) II ve IV   E) III ve IV

Soru 5: Turizm, bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleri ile öne çıkaran bir sektördür.
turizm faaliyetlerinin sonuçları arasında;
I. kültürel etkileşimi sağlar,
II. ülke ekonomilerini canlandırır,
III. istihdam (iş) olanaklarını arttırır
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II   E) I, II ve IIIHam madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticaretteki Yeri

  • Eski devirlerde takas biçiminde olan ticari faaliyetler paranın icat edilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Bu etkinlik üretilen ticari malların artmasıyla daha da ön plana çıkmıştır. Yeni ülkelerin keşledilmesi, yeni ham madde kaynaklarının bulunması, yeni pazarların ortaya çıkmasıyla da büyük bir hareket ve canlılık kazanmıştır.
  • Genel anlamda ticaret, kâr etmek amacıyla her türlü mal ve hizmet alım satımını içeren bir ekonomik faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetlerin kapsamına mal ve hizmetin üretimi, tanıtımı, ulaşımı, dağıtımı, gibi iş bölümleri girer. Ticaretin en önemli amacı tüketiciye ucuz ve kaliteli mal sunabilmektir. Bu gerçekleştiğinde ticaretin devamlılığı gelecek ve sürekli kâr sağlanacaktır.
  • Günümüzde dünya ticareti çok büyümüş ve karmaşık bir hâle gelmiştir. Bunda gelişen teknolojinin rolü büyüktür. Ülkeler kendi üretemedikleri ve ihtiyaç duydukları malları ucuza almak için diğer ülkelerle ticarete ihtiyaç duyarlar. Günümüzde dünyadaki hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek durumda değildir. Ülkeler kendilerinde olan fazla kaynakları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar. Böylece uluslararası ticaret ortaya çıkar. Uluslararası ticaret çok eski devirlerde de vardı. Zamanla gelişti. Günümüzde ise küresel boyut kazandı.
  • Günümüzde küresel boyut kazanan ticaret, uluslararası rekabetin boyutlarını da büyütmüştür. Dünya Ticaret Örgütü ülkelerarası ticarete belli kurallar getirmiştir. Bu kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Uluslararası ilişkilere Ticaret ve Yatırım Ağlarının Etkisi

  • Günümüzde birçok kurum ve kuruluş kendi ülkeleri dışındaki ülkelere yatırımlar yapmaktadır. Ortak pazarlar, gümrük birliktelikleri gibi ekonomik bloklar oluşmuştur. Ekonomik bloklar arasındaki rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Bu bloklaşma ve rekabet siyasi ilişkilere de yansımaktadır. Ticari işbirlikleri geliştikçe ve serbestleştikçe siyasi sınırların da önemi azalmaktadır.
  • Teknoloji ve iletişim sistemleri gelişip yaygınlaşmasıyla dünyada ürün akışı hızlanmıştır. Sermaye ve ürünlerin yöresel nitelikleri yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Üretim ve tüketim alanlarındaki ilişkiler daha karmaşık hâle gelmekte, yeni yeni sektörler ortaya çıkmaktadır.
  • Teknik buluşlar bazı sanayi ürünleri ve ham maddelere olan talebi artırmaktadır. Teknik buluşlar yeni buluşlara da zemin hazırlamaktadır. Örneğin otomobilin icadı kalvanizli saç ve boya gibi sanayi ürünlerine, petrol gibi ham maddeye olan talebi artırmıştır. Otomobilin icadı, tank gibi hareketli savaş araçlarının yapımına da zemin hazırlamıştır.
  • Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya gibi gelişmiş bölgelerde ticaret yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler büyük pazarlar olduğu için yatırımların yoğunlaştığı ve fazla miktarda üretimin yapıldığı yerlerdir.
  • Dünyada artan ticaret, dağıtımın önemini de giderek artırmaktadır. Dağıtım araçları her geçen gün daha da gelişmektedir. Üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılmasında dağıtım kanalları önemli rol üstlenmektedir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar