İdealizm (Düşüncecilik, Fikircilik)


Kategoriler: Felsefe

Varlığı “idea” olarak kabul eden filozoflar, insan zihninden bağımsız bir varlığın ya da gerçekliğin var olduğunu savunurlar. Yani bu filozoflar, “realist” filozoflardır. Bu filozoflar, insan zihninden bağımsız olduğuna inandıkları varlığı, yani “idea”yı düşünce ya da kavram cinsinden bir varlık olarak tanımlarlar.

Temsilcileri : Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel’dir.

Platon Varlık Anlayışı

Aristoteles Varlık Anlayışı

Farabi Varlık Anlayışı

Hegel Varlık Anlayışı] }

Bilim, varlık konusunu bir problem olarak ele almaz. Çünkü o, nesneleri ve onların oluşturduğu dünyayı var kabul eder, inceler. Bütün bilimlerin yaptığı budur. Bilim, “Acaba gerçekten varlık var mıdır?" sorusunu sormaz. Felsefenin temel sorunu ise varlık üzerinedir. Bu nedenle onu, bir problem olarak ele alır, tartışma konusu yapar. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilim için problem oluşturmayan konular, felsefe için problem oluşturabilir.
B) Felsefe, bilimin verilerini dikkate almak zorundadır.
C) Varlıkla ilgili sorunların tamamı metafizik nitelikte olduğundan, bu konular reddedilmelidir.
D) Bilim, felsefeden farklı olarak varlığın yapısının bilinemeyeceğini öngörür.
E) Bilim, yalnızca ruhsal varlıkları incelerken felsefe, maddi varlıkları da inceler.
Nihilizm, varlığın var olmadığını savunan yaklaşımdır, Nihilizmin en önemli temsilcilerinden Gorgias'a göre,
“Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de aktarılamaz."
Bu parçadan nihilizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Ana maddenin arayışına yöneldiği
B) Zihinsel olarak varlığı kabullendiği
C) Varlığın hiçliğini ileri sürdüğü
D) Varlığın maddesel olduğunu savunduğu
E) Oluşun sürekliliğini temel aldığı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar