Gazlar 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

1. BÖLÜM: GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE GAZ YASALARI


2. BÖLÜM: İDEAL GAZ YASASI


3. BÖLÜM: GAZLARDA KİNETİK TEORİ


4. BÖLÜM: GAZ KARIŞIMLARI


5. BÖLÜM: GERÇEK GAZLAR


Gazların Özellikleri Konu Anlatımı çözümlü sorular 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Gaz Yasaları video 11. sınıf Hocalara Geldik

İdeal Gaz Yasası video 11. sınıf Hocalara Geldik

İdeal Gaz Yasası Konu Anlatımı çözümlü sorular 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Gazlarda Kinetik Teori video 11. sınıf Hocalara Geldik

Gazlarda Kinetik Teori Gerçek Gazlar 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Gaz Karışımları video 11. sınıf Hocalara Geldik

Gaz Karışımları Konu Anlatımı çözümlü sorular 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Gerçek Gazlar video 11. sınıf] }

Soru: 273 K sıcaklığında 5,6 L hacimli kapta 1 atm basınç yapan H2 gazı vardır. Kaba aynı sıcaklıkta 0,5 mol He gazı gönderildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? (He = 4 g/mol, H = 1 glmol)
A) Mol sayısı 3 katına çıkar.
B) Yoğunluk 5 katına çıkar.
C) H2 ve He gazlarının atom sayıları aynı olur.
D) H2 gazının kısmi basıncı azalır.
E) Başlangıçta H2 nin külesi 0,5 gramdır.

Soru: Kaplarda bulunan ideal C3H8 ve CO2 gazlarının kütleleri ve sıcaklıkları aynıdır. Buna göre, C3H8 ve CO2 gazları için,
I. Basınçları arasında PCO2 = 2PCSHB ilişkisi vardır.
II. Ortalama kinetik enerji eşittir.
Ill. C3H8 in atom sayısı daha küçüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız III C) I ve ll
D)lvelII E)IIveIII

Soru: Şekildeki düzenekte M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak sistemin dengeye gelmesi bekleniyor. Dengedeki sistemle ilgili,
l. Toplam gaz basıncı 1 atm dir.
II. He gazının kısmi basıncı 0,6 atm dir.
lll. Piston D noktasında durur.
yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnızl B) Yalnız ll C) I ve ll
D) Ilve III E)I, Ilvelll

Soru: Deniz seviyesinde 3 L hacimli esnek balonda 6 gram ideal Ha; gazı vardır. Balona sabit sıcaklıkta 0,5 mol He gazı eklenirse,
l. Birim hacimdeki molekül sayısı değişmez.
II. Balonun hacmi 1 L daha artar.
lll. He gazının basıncı artar.
yargılarından hangileri doğrudur? (He: 4)
A) Yalnızl B) Yalnız ll C) I ve ll
D) Ilve III E) l, live III

Soru: Gazlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Hacmi ve şekli belirsizdir.
B) Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
C) Molekülleri arasında zayıf etkileşim kuwetleri vardır.
D) 1 atm 25°C de 'l molü 22,4 L hacim kaplar.
E) Aynı koşullarda gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir.

Soru: Sabit basınç ve sıcaklıkta bir miktar ideal X gazının kütlesi 2 katına çıkarılırsa, X gazına ait,
I. Birim hacmin kütlesi
II. Ortalama kinetik enerji
Ill. Hacim
niceliklerinden hangileri iki katına çıkar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)lvelII E)IIveIII

Soru: Joule - Thomson olayı ile ilgili,
l. Bir gaz hızla genleştirildiğinde ortam soğur.
II. Buzdolabının soğutması bu olayla açıklanabilir.
lII. Sabit basınçta gazın sıcaklığı düşürülürse hacmi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız ll C) I ve ll
D) Ilve III E)I, Ilvelll

Soru: Şekildeki özdeş kaplarda eşit mol sayıda X ve Y gazları bulunmaktadır.
Gaz basınçlarının farklı olması,
l. Mol kütlelerinin farklı olması
II. Molekül arası etkileşim kuvvetlerinin farklı olması
lll. Molekül polarlığının farklı olması
nedenlerinden hangilerine bağlı olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) I ve ll
D) Ilve III E)I, Ilvelll

ÖRNEK: Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar.
B) Bulundukları kabın her yerine aynı basıncı yaparlar.
C) Molekülleri arası boşlukları çok fazladır.
D) Gazlar aralarında heterojen karışım oluştururlar.
E) Akışkandırlar.

Çözüm: Gaz molekülleri arasında boşluk çok fazladır. Bu nedenle kabın her yerine dağılır ve aynı basıncı yaparlar. (B ve C doğru)
Kabın her yerine eşit oranda dağıldıkları için kabın şeklini ve hacmini alırlar. (A doğru)
Tanecikler serbest hareket ettikleri için akışkandır. (E doğru)
Tanecikler arası boşluk çok olduğu için birbiri içinde homojen dağılırlar. (D yanlış) Cevap D

Soru: Gazlar için belirtilen kinetik teori ile ilgili,
I. Gaz tanecikleri kendi arasında ve kap çeperi ile esnek çarpışma yapar.
II. Çarpışmalar sonucunda enerji aktarımı olabilir.
III. Sıcaklık sabit ise toplam kinetik enerjide değişim olmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Ive II C) lve lIl
D) Il ve III E) I, ll ve lIl

Soru: Yukarıda verilen sistemde sabit sıcaklıkta yapılan I. işlemde X gazının tamamı Y gazının bulunduğu kaba gönderiliyor. II. işlemde ise Y gazının tamamı X gazının bulunduğu kaba aktarılıyor. Buna göre, her iki işlemde aşağıda verilen niceliklerden hangisinin değeri sabit kalır?
A) Başlangıçtaki X ve Y gazının basıncı
B) Toplam gaz basıncı
C) Gaz hacmi
D) Toplam gaz mol sayısı
E) Birim hacimdeki gaz miktarı

Soru: Gazlar için belirtilen kinetik kuram ile ilgili,
l. Gaz tanecikleri arasında hiç etkileşim bulunmaz.
ll. Sıcaklıkları eşit olan gazların ortalama kinetik enerjileri de sabittir.
lll. Bir gazın difüzyon hızı sadece mol kütlesine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ı B) ı ve ıı c) ı ve ııı
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar