Tepkimelerdeki Entalpi Değişimi Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

ENTALPİ DEĞİŞİMİ

Entalpi

Sabit basınçta sistemin aldığı ya da verdiği ısıya entalpi denir. “H” ile gösterilir. Tepkimelerdeki entalpi değişimine (ΔH) tepkime entalpisi ya da tepkime ısısı denir.

Sabit basınçtaki sistemlerde;Sistem enerji aldığında entalpi artar ve ΔH > 0 olur.

Sistem enerji verdiğinde entalpi azalır ve ΔH < 0 olur.

Sistemin entalpi değişimi ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka eşittir. • Isı alarak gerçekleşen olaylardır.
 • Erime, kaynama, süblimleşme ve bazı katıların suda çözünmesi
 • Analiz (Ayrıştırma) tepkimeleri
 • Bağ kopması
 • Elektron kopması
 • Elektroliz
 • Atomun uyarılması
 • Ürünlerin ısı kapsamı, girenlerin ısı kapsamından büyüktür.
 • ΔH > O’dır.
 • Sistemin iç enerjisi zamanla artar.
 • Başlangıçtan sonra kendiliğinden yürümez.
 • Tepkimenin devam edebilmesi ve olayın sonlanması için dışarıdan enerji verilmesi gerekir.
 • ΔH = Ea1 – Ea2 farkından da hesaplanabilir.

Ekzotermik Olaylar

 • lsı vererek gerçekleşen olaylardır.
 • Donma, yoğuşma, kırağılaşma, gazların ve bazı katıların suda çözünmesi
 • Bağ oluşumu
 • Nötr bir atomun elektron alması
 • Asit — baz tepkimeleri (nötrleşme)
 • Pil tepkimeleri
 • Çekirdek tepkimeleri
 • Yanma tepkimeleri (Azotun yanması hariç)
 • Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden küçüktür.
 • ΔH < O’dır.
 • Sistemin iç enerjisi zamanla azalır.
 • Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder.

Tepkime Entalpisine Etki Eden Faktörler

1. Madde Cinsi: Tepkimelerin kendilerine ait bir tepkime entalpisi vardır. Tepkimeye giren ve tepkime sonunda oluşan maddeler değişirse entalpi de değişir.

2. Fiziksel Hâl: Tepkimedeki maddelerin fiziksel hâllerinin değişmesi tepkime entalpisini de değiştirir.3. Madde Miktarı: Tepkimeye giren ve tepkime sonunda oluşan maddelerin miktarları değişirse tepkime eltalpisi de aynı oranda değişir.

4. Tepkime Koşulları: Tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık ve basınç koşullarının değişmesi tepkime entalpisini değiştirir. 25 0C ve 1 atm’de ölçülen tepkime entalpisine standart tepkime entalpisi denir. ΔHo ile gösterilir.

Standart Oluşum Entalpisi: 25 oC ve 1 atm’de 1 mol bileşiğin elementlerinden oluşumu sırasında alınan ya da verilen ısıya denir.

Hess Yasası

Germain Hess tarafından geliştirilen yasaya göre, kimyasal tepkimelerde ürünler genellikle birkaç adımda gerçekleşir. Birden fazla tepkime ile gerçekleşen tepkimelerde ΔH değeri tepkimelerin entalpileri toplamına eşittir.Bağ Enerjileri

İki atom arasındaki kimyasal bağı koparmak için gereken minimum enerjidir. Bağ kırılma entalpisi olarakda adlandırılır. Yani bir kimyasal bağı koparmak için gereken enerji, bağın oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiye eşittir.

Kalorimetrik Yöntem ile ΔH’nin Hesaplanması

Fiziksel ve kimyasal tepkimelerde ısı değişimini hesaplamak için kalorimetre kabı kullanılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi