Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İman: İnanmak anlamına gelir. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.

4.1. Allah’a İman

Tevhit İnancı: Allah’tan başka ilah olmadığına inanmaktır.

Şirk: Ortak koşmak demektir. Allah’tan başka bir varlığa ilah diye tapmak, onu Allah’a ortak koşmaktır.

İslam dini tevhit inancı üzerine kuruludur. Allah’ı tanımanın en doğru yolu Kur’an’ı okuyup anlamaya çalışmaktır.

Allah’ın Sıfatları

A. Zati Sıfatlar: Sadece Allah’ta bulunan sıfatlardır:

 • 1 . Vücut: Allah’ın var olması
 • 2. Kıdem: Başlangıcının olmaması, ezeli olması
 • 3. Beka: Sonunun olmaması, ebedi olması
 • 4. Vahdaniyet: Tek olması
 • 5. Muhalefetün lil havadis: Yarattığı hiçbir varlığa benzememesi
 • 6. Kıyam bi-nefsihi: Varlığının kendinden olması

B. Subuti Sıfatlar: Diğer varlıklarda da sınırlı olarak bulunan sıfatlardır:

 • 1. Hayat: Diri ve canlı olmaktır
 • 2. İlim: Her şeyi bilmesi
 • 3. Semi: Her şeyi işitmesi
 • 4. Basar: Her şeyi görmesi
 • 5. İrade: İstediği her şeyi yapabilmesi
 • 6. Kudret: Her şeye gücünün yetmesi
 • 7. Kelam: Konuşması (Kur’an Allah’ın kelamıdır.)
 • 8. Tekvin: Her şeyi yaratması

4.2. Meleklere İman

İnsanlar soyut varlıkları göremezler. Meleklerin varlığını ancak Kur’an’ın bize bildirmesiyle bilebiliriz. Melekler; nurdan yaratılmışlardır, cinsiyetleri yoktur, yeme, içme yorulma gibi zayıflıkları yoktur, Allah’ın emri dışına çıkmazlar, iradeleri yoktur, cinsiyetleri yoktur, günah işlemezler, Allah’ın kendilerine verdiği görevleri eksiksiz yerine getirirler. Meleklere iman davranışları güzelleştirir

Cebrail, vahiy meleğidir. Mikail, tabiat olaylarını yönetir. Azrail, ölüm meleğidir. İsrafil, zamanı gelince sur denilen alete üfleyerek kıyametin kopmasını sağlayacaktır. Münker—Nekir, kabirde insanı ilk olarak sorguya çekecek meleklerdir. Kiramen-Kâtibin, insanın sağında ve solunda durarak sevap ve günahlarını kaydederler.

4.3. Kitaplara İman

Kutsal Kitap (İlahi Kitap): Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği kutsal metinlere denir. İlahi Kitaplar: Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Davut’a, İncil Hz. İsa’ya ve Kur’an’ı Kerim Hz. Muhammed’e gelmiştir.

Suhuf: Kitap olamayacak kadar az sayıda sayfadan oluşan kutsal metinlere suhuf denir. Suhuflar: Hz. Adem’e 10, Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30 ve Hz. İbrahim’e 10 sayfa suhuf verilmiştir.

Kitaplara iman İslam’ın temel inanç esaslarından biridir. Kur’an dışındaki kutsal kitaplar günümüze kadar orijinal haliyle ulaşmamıştır.

4.4. Peygamberlere İman

Peygamber: Allah’ın doğru yolu göstermek için görevlendirdiği insanlara denir. Peygamberlik görevi nübüvvet
olarak da adlandırılır.

PEYGAMBERLERİN NİTELİKLERİ

Sıdk: Doğru olmak

Emanet: Güvenilir olmak

Fetanet: Çok zeki ve zihni açık olmak

İsmet: Günah işlemekten koanmuş olmak

Tebliğ: Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmek

Kuran’da adı geçen 25 peygamber:

Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Şuayp, Hz. Harun, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Eyüp, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Muhammed

Mucize: Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylardır. Hz. Musa’nın denizi ikiye yarıp yol açması Hz. Muhammed’in miraç olayı mucizeye örnektir.

4.5. Kadere İman

Kader, meydana gelecek olan bütün olayların Allah’ın ezeli ilmiyle bilmesidir. Kadere iman, İslam’ın temel inanç esaslarından birisidir.

4.6. Ahirete İman

Ahiret: Sonra olan, son gün gibi anlamlara gelir. Ahiret, kıyametin kopmasından sonra başlayacak olan …. denir.

İsrafil meleğinin “sür”a üflemesiyle kıyamet kopacak ve ikinci kez üflemesiyle ahiret hayatı başlayacaktır. İnsanlar mahşer denilen yerde toplanacak (haşr) ve yaptıklarından dolayı mizan terazisiyle hesaba çekilecekler. Hesaplarının
sonucu kimi cennete, kimi de cehenneme gidecektir.

Ahirete inanan insan, hesap vereceğini bildiği için kötülük yapmaz, cenneti kazanmak için çalışır, uğradığı haksızlıkların karşılığını öbür dünyada mutlaka alacağının bilinci içindedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar