Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 11. sınıf kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya


1. Bölüm: Çözücü – Çözünen Etkileşimleri


2. Bölüm: Derişim Birimleri


3. Bölüm: Koligatif Özellikler


4. Bölüm: Çözünürlük


5. Bölüm: Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler


Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Videolar

1. BÖLÜM: ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ

Çözücü Çözünen Etkileşimleri Konu Anlatımı çözümlü sorular video 11. sınıf kimya İsabet AkademiÇözücü ve Çözünen Etkileşimleri ve Derişim Birimleri video 11. sınıf Hocalara Geldik

2. BÖLÜM: DERİŞİM BİRİMLERİ

Derişim Birimleri Konu Anlatımı çözümlü sorular video 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Derişim Birimleri (Molarite) video 11. sınıf Hocalara Geldik

Derişim Birimleri (Karışımların Karıştırılması) video 11. sınıf Hocalara Geldik

Derişim Birimleri (ppm-ppb / Çözeltilerin Yoğunluğu) video 11. sınıf Hocalara Geldik

3. BÖLÜM: KOLİGATİF ÖZELLİKLER

Koligatif Özellikler video 11. sınıf Hocalara GeldikKoligatif Özellikleri 1 İsabet Akademi 11. sınıf kimya

Koligatif Özellikleri 2 İsabet Akademi

4. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜK

Çözünürlük 1 video 11. sınıf Kimya Adası

Çözünürlük 2 video 11. sınıf Kimya Adası

Çözünürlük Hesaplamaları video 11. sınıf Bizim Hoca

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler video 11. sınıf Hocalara Geldik

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler İsabet Akademi

5. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Çözünürlüğüe Etki Eden Faktörler video 11. sınıf Kimya AdasıSoru: Çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ?
A) Homojen karışımlardır.
B) Çözücü ve çözünen kütleleri toplamı çözelti kütlesini verir.
C) Dibinde katısı olan çözeltiler doymuştur.
D) Çözünen kütlesinin çözücü kütlesine oranı kütlece yüzde derişimi verir.
E) İçinde iyon bulunan çözeltiler elektrik akımını iletir.

Soru: X ve Y maddelerinin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X in çözünmesi endotermiktir.
B) Y nin çözündüğü suyun sıcaklığı artar.
C) X gaz olabilir.
D) Doygun Y çözeltisi soğutulduğunda çözelti doymamış hale gelir.
E) Y katı halde olabilir.

Soru: 25 “C de 30/100 g su
50 “C de 50/100 g su
X katısının farklı sıcaklıktaki çözünürlükleri yukarıda verilmiştir. Buna göre,
I. 50 °C de 250 gram suda 125 gram X katısı çözünür.
II. 25 °C deki doygun çözelti 50 °C ye ısıtıldığında kütlece derişimi azalır.
Ill. 50 °C de hazırlanan 300 gramlık doygun çözeltinin sıcaklığı 25 °C ye düşürülürse 50 gram X çöker
yargılarından hangileri doğrudur? (Buharlaşma ve genleşme ihmal edilecektir.)
A) Yalnızl B) Yalnız III C) I ve III
D) Ilve III E) l, Ilve III

Soru: Kütlece % 20 lık 200 g X in sulu çözeltisinde 40 gram daha X çözündüğünde çözelti doygun hale gelmektedir. Buna göre, aynı sıcaklıkta X in çözünürlüğü kaç g/100 g su dur?
A) 20 B) 25 c) 40 D) 50 E) so

Soru: Çözünme entalpisinin işareti (-) olan X maddesi ile ilgili,
I. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artar.
II. Basınç artıkça çözünürlüğü artar.
Ill. Doygun çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında X in çözünürlüğü azalır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız III C) I ve Il D) ı ve ııı E) I, II ve III

Soru: Doymamış X çözeltisi ısıtıldığında doygun hale gelmektedir. Buna göre,
I. X maddesi gaz olabilir.
II. Çözünme entalpisinin işareti (+) dir.
Ill. X maddesi çözünürken çözeltinin sıcaklığı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız Il C) I ve ll
D)IlveIll E)IveIII

Soru: Doygun X çözeltisinin kütlece yüzde derişimi bilinmektedir. Buna göre,
I. Aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü
II. 200 gram suyun çözebileceği madde miktarı
Ill. Çözeltinin toplam kütlesi
değerlerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnızl B) Yalnızll C) I ve ll
D) llve III E) l, Ilve III

Soru: 25 “C de X katısı ile hazırlanan kütlece % 40 lık 200 gram doygun çözelti 35 °C ye ısıtıldığında çözelti kütlesi 180 gram olmaktadır. Buna göre,
I. 20 gram X çözmüştür.
II. 25 “C de X in çözünürlüğü 50 g/ 100 g su dur.
Ill. Dipteki katının tamamını çözmek için 40 gram su eklenmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl B)YaInız Il C) I ve ll
D) llve III E) l, llve III

Soru: Kütlece % 24 lük X çözeltisinden 200 gram hazırlanıyor. Sıcaklık değiştirilmeden çözeltiye 24 gram daha aynı maddeden eklenip tamamı çözündüğünde çözelti doygunluğa ulaşıyor. Buna göre,
l. X in aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü
II. Yeni çözeltinin kütlece derişimi
lll. Çözeltinin hacmi
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnızl B)YaInız Il C) I ve ll
D) llve III E) l, llve III

Soru: Yukarıdaki kapta CO2 gazının sulu çözeltisi vardır. Buna göre,
l. Piston üzerine m kütleli cisim bırakma
II. Kaba sabit sıcaklıkta CO2 gazı ekleme
Ill. Kabı soğutma
işlemleri ayrı ayrı uygulanmaktadır.
Buna göre, hangi işlemler uygulandığında CO2 çözeltisinin derişimi artar?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve ll
D)lveIII E)IIveIII

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi