Osmanlı Divan Üyeleri ve Görevleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

DİVAN ÜYELERİ

Veziriazam (Sadrazam)Günümüzdeki başbakan konumunda olan Veziriazam padişahın mutlak vekili sayılan devlet adamıydı.

Padişahın mührünü taşımaktaydı. Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem sıfatıyla ordunun başında sefere çıkardı.

Osmanlı Devleti’nde ilk vezirlik makamı Orhan Bey zamanında kurulmuş Birinci Murat zamanında vezir sayısı ikiye çıkarılmış böylece ilk vezir, veziriazam unvanını almıştır. Fatih zamanına kadar Türk asıllı ve medrese kökenli devlet adamları tercih edilirken bu dönemden itibaren devşirme asıllı ve enderundan yetişme olanlar daha çok tercih edilmiştir.

Kubbealtı VezirleriBugünkü devlet bakanları konumundaki vezirler, devlet işlerinde sadrazama yardım etmekle görevliydiler.

Kazasker

Divana gelen önemli davalara bakarlar, eğitim ve adalet işleriyle ilgilenirlerdi. Kazaskerlik makamı Birinci Murat zamanında kurulmuş, Fatih zamanında Anadolu ve Rumeli kazaskeri olmak üzere ikiye çıkarılmıştır.

Rumeli kazaskeri protokol bakımından üstün olup baş kazasker sayılırdı.

Defterdar

Devletin mali işlerinden sorumludur.Defterdarlık makamı Birinci Murat zamanında kurulmuş, Fatih zamanında Anadolu ve Rumeli
defterdarı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Nişancı

Devletin yazışma işleri, dirlik kayıtlarının tutulması, tapu ve kadastro işlerinin yürütülmesi gibi işlerden sorumluydu.

Şeyhülislam (Müftü)

Divanın tabii üyesi olmamakla birlikte divanda alınan kararların dine uygunluğu konusunda görüşüne başvurulurdu. Bildirdiği görüşe “fetva” denirdi.

Reisülküttab

Başlangıçta nişancıya bağlı olan reisülküttab XVIII. yüzyıldan itibaren dış işlerinden sorumlu olan divan üyesi haline gelmiştir.Kaptanıderya

Donanma komutanıydı. istanbul’da bulunduğu zamanlarda divan toplantılarına katılırdı.

Yeniçeri Ağası

Kapıkulu ordusunun komutanıydı.

Yeniçerilerin durumu hakkında divana bilgi verirdi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi