Kimyasal Tepkime Türleri 10. Sınıf Kimya

Kimyasal Tepkime Türleri 10. Sınıf Kimya

Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Yanma Tepkimeleri

Maddelerin oksijenle birleşmesine yanma denir.

Metallerin oksijenle birleşmeleri de yanma tepkimesi olup bu olaya oksitlenme ya da paslanma denir.

Odunun, doğal gazın yanması hızlı, demirin paslanması yavaş yanmaya örnektir.

Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

İki farklı maddenin birbirlerinin boşluklarına girerek gözle görülmeyecek şekilde homojen olarak dağılmasına çözünme denir.

Şeker, alkol, üre. O2, N2 gibi maddeler suda moleküllerine ayrışarak çözündüğünden bu şekildeki çözünmelere moleküler çözünme denir.

İki farklı madde suda çözündükten sonra iyonlar kendi arasında yer değiştirerek farklı bileşikler oluşur. Bu sırada suda çözünmeyen bir maddenin oluşmasıyla gerçekleşen tepkimelere de çözünme – çökelme tepkimesi denir.

tepkimesinde AgNO, ve NaCl çözünmüş, iyonlar arasındaki birleş-
meler sonucu suda çok az çözünen AgCi katısı oluşarak çökelme
gerçekleşmiştir.

Bu tepkimelerde çökelek oluşturmayan iyonlara seyirci iyon denir.
Çökelmeyi gerçekleştiren tepkimeye de net tepkime denklemi denir.

tepkimesi de net tepkime denklemi olarak tanımlanır.

Sentez (Oluşma) Tepkimeleri

Basit maddelerin tepkimeye girerek daha kompleks maddelerin oluştuğu tepkimelerdir.

Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

Kompleks maddelerin ayrışarak daha basit maddelerin oluştuğu tepkimelerdir.

Asit – Baz Tepkimeleri

Bir asit ile bir bazın tepkimesinden oluşan kimyasal olaydır. Bu tepkimlerde tuz, genellikle de su açığa çıkar.

Bir asit – baz tepkimesinde tuzun yanında su da açığa çıkıyorsa bu tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir.

Kimyasal tepkimelerde parantez içindeki harfler maddenin fiziksel halini belirtir gaz (g), sıvı (s), katı (k) gibi suda çözünen bir maddenin sulu çözeltisi içinde (suda), (sulu), (çöz) şeklinde parantez içinde yazılarak belirtilebilir.

Kimyasal bir tepkimede;
Atom sayısı
Atomların cinsi
Toplam kütle
Toplam proton sayısı
Toplam nötron sayısı
Toplam elektron sayısı
Toplam yük
Çekirdek yapısı
gibi özellikler korunurken;

Molekül sayısı
Mol sayısı
Hacim
Kimyasal özellik (değişir)
Fiziksel özellik (değişir)
Bileşik sayısı
Atomların elektron sayısı
Atomların hacmi
gibi özellikler değişir / değişebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar