Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

SAYILARIN YAZIMI

Sayılar metin içerisinde yazıyla belirtilir: bin yıldan beri, haftanın beşinci günü, üç ayda bir…

Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 16.30’da, 1. 000 lira,
25 kilogram, 180 kilometre, 25 metre kumaş, 250.000 kişi, % 70.

Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır: On beş, kırk altı, üç yüz altmış beş lira…

Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda.

Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliTL, otuzbeşKr).

Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır. 16,3 (16 tam, onda 3).

Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. altmışaltı, ellibir.

Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. XIX. yüzyıl, IV. Murat, XIV. Louis, 1.XI.1928, XI. Cilt

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla belirtilebilir. Rakamla belirtilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. 15., 56., XX.; 5’inci, 6’ncı.

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. 6’şar değil altışar, 100’er değil yüzer.

Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti % ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz:
8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci.

Örnek: Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımında bir yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
B) Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını
C) Arıyorum yıllar var ki ben onu
D) Yaş otuzbeş yolun yarısı eder
E) Bu çay ağır akar yorgun mu bilmem

Çözüm: D seçeneğindeki “otuzbeş” ifadesi birden çok sayı sözcüğünden oluştuğu için ayrı yazılmalıdır. Çünkü sayıları oluşturan sözcükler ayrı yazılır] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar