Kültür Bölgeleri Oluşumu ve Türk Kültürü Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Kültür Oluşumunun Özellikleri

Maddi (somut) unsurlar

 • Simgeler
 • Su özellikleri
 • İklim özellikleri
 • Coğrafi konum
 • Doğal ortam özellikleri

Manevi (soyut) unsurlar

 • Örf ve adetler
 • Ahlak kuralları
 • Hukuk kuralları
 • Dünya görüşü
 • Dil, din ve inançlar
 • Komşu kültürler

TÜRK KÜLTÜRÜ

Genel özellikleri

 • Dünya’nın en eski kültürlerinden birisidir.
 • Türk kültürünün ortaya çıktığı ilk bölge Orta Asya’dır. Orta Asya; Türklerin ana yurdu olarak bilinir.
 • Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinden dolayı tarım ve hayvancılık önemlidir.
 • Doğal ve beşeri faktörlere bağlı olarak çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.
 • Orta Asya’da bozkır kültürünün temel simgelerinden olan atı, çok iyi kullanmışlardır.
 • Türkler sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabelerini kullanmışlardır.
 • Yeryüzünde ilk kumaşı kullanan, ilk kağıt parayı basan, atı ilk olarak evcilleştiren, orduda onluk sistemi ilk kullanan toplumdur.

Türk Kültürünü Etkileyen Genel Faktörler

 • Bulunduğu coğrafi konum
 • Komşu medeniyetler
 • Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler
 • İklim özellikleri
 • Türklerin kendine has karakter ve özellikleri
 • Örf ve adetler
 • Dini inançlar

Küresel Ticaretin Elemanları

Hammadde – Üretim – Pazar

 • Sanayi tesislerinde kullanılmak üzere işlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelere hammadde denir.
 • Hammadde üretim ve ekonominin temelini oluşturur.
 • Hammadde kaynakları, madenler, tarım ürünleri, hayvansal, ormanlar vb.dir.
 • Mal ve hizmetlerin sağlanmasına üretim denir.
 • Tarım ve hayvancılık alanında üretime, yetiştirme; sanayi alanında ise daha çok imalat gerçekleşir.

Küresel Ticaret (Ülkeler ve Bölgeler Arası Ticaret)

 • Malların üretim yerinde satış yerlerin hareketini sağlayan faaliyetlere pazarlama denir.
 • Hammadde, üretim ve tüketim faaliyetleri ticareti oluşturan unsurlardır.
 • Ticaret bir malın alınıp, satılması işleridir.
 • Ticaret etki alanına göre üçe ayrılır.

1. Bölgesel Ticaret

 • Genellikle bir şehri ya da yakın çevresini içine alır.
 • Etki alanı dardır.

2. Ülke İçi Ticaret

 • Bir ülkenin kendi sınırları içinde olan ticarettir.
 • Bir nevi iç ticarettir.
 • Etki alanı bölgesel ticarete göre daha geniştir.

3. Küresel Ticaret

 • Ülkeler arası yapılan ticarettir
 • Dış ticaret olarak da bilinir
 • Etki alanı çok geniştir.

Dünya’daki Önemli Üretim Alanları ve Bölgeleri

A) Tarımsal Hammadde Alanları

Toprak üretim alanları: ABD, Rusya, Hindistan, Çin

Orman ürünleri üretim alanları: Kongo Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Amazon Havzası

Balıkçılık üretim alanları: Japonya ve çevresi, ABD’nin doğu kıyıları, Kanada’nın batısı, Peru ve çevresi

Hayvancılık üretim alanları: Kuzeybatı Avrupa, Orta ve Güney Afrika, Avustralya

B) Sanayi Üretim Alanları

Batı Avrupa, Çin, Japonya, Rusya, Kuzey Amerika

C) Madenler, Enerki Kaynakları Üretim Alanları

Orta Asya, Büyük Sahra, Kuzey Amerika, Kongo Havzası, Avrasya Bölgesi, Orta Doğu, Güney Amerika’nın orta kesimi

D) Hizmet Üretim Alanları

Güneydoğu Asya, Japonya, ABD, Avrupa

E) Pazar Alanları

 • Güneydoğu Asya, ABD, Japonya, Avrupa
 • 21. yüzyılda ticaret küresel boyuta taşınmıştır.
 • Hammaddeler çeşitlenen imalat kolları ve artan kapasiteye bağlı olarak hızla tüketilmektedir.
 • Büyük miktarda sermaye ve iş gücüne ihtiyaç duyan modern üretim sistemi hammaddelere olan talebi hızlı ve önemli miktarda artmıştır.
 • Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya ticaretin yoğun olarak yapıldığı yerlerdir.
 • Pazarlamada rekabet üstünlüğü oluşturan unsurlar arasında Ürünleri istenilen kalitede ulaştırmak, Ürün çeşitlerini yenilemek, yeterli miktarda stok bulundurmak yer almaktadır.

Turizm

Para kazanma amacına dayanmayan insanların bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve ilişkilerin tümüne turizm denir.

Turizm gelir ve giderleri görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire görünmeyen ihracat denir.

Çünkü turist gittiği ülkede yeme, içme, geceleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için para harcar ve gittiği ülkeye döviz girdisi sağlar.

Bu ihracat şekli diğer malların ihracatında olduğu gibi herhangi bir sözleşmeye bağlanmadığından görünmez niteliği taşır.

İnsanları Turizm Faaliyetlerine Yönelten Faktörler

 • Doğa güzelliklerini görme
 • Aile, dost, akraba ziyaretleri
 • İş
 • İnanç
 • Sağlık
 • Dinlenme
 • Eğlence
 • Sportif faaliyetler
 • Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma
 • Eğitim-öğretim
 • Kongre ve toplantılara katılma

Turizmin Etkileri

Ekonomik Etkileri

 • Gelişmekte olan Ülkelerin birçoğu için kalkınma ve gelişme seçeneğidir.
 • Bir çok ülke, ülkesinin kalkınması için turizmi geliştirmeye çalışmışlardır.

Politik Etkileri

 • Uluslararası ilişkilerin gelişmesinde turizmin etkisi büyüktür.
 • Ulusların birbirini tanıma fırsatı turizmle gerçekleşir.

Sosyal ve Kültürel Etkileri

 • İnsanlar arasındaki kültürel bağlar güçlenmektedir
 • İnsanlar arasında hoşgörü oluşur
 • İnsanlar değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır

Çevresel ve Ekolojik Etkiler

 • Turizm ve çevre sürekli etkileşim halindedir.
 • Turizmin kaynağını oluşturan çevrenin sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
 • Son yıllarda turizm sektöründe yaygınlaşan faaliyet kollarından biri de eko-turizmdir.
 • Eko-turizm doğal alanları, çevreyi koruyacak ve yerel halkın yararını gözetecek şekilde yapılan turizm faaliyetidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar