Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

KİMYASAL DENKLEMLER

Maddelerin kimyasal değişme sonucunda yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir.

  • Kimyasal tepkimelerde (reaksiyonlarda) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler element ya da bileşik olabilir.
  • Tepkimeye giren maddeler reaktif (giren) ve tepkime sonucunda elde edilen maddeler ise reaktan (ürün) olarak adlandırılır.
  • Tepkime denklemleri girenler ve ürünler arasına bir ok (→) konarak yazılır. Reaktifler ya da ürünler birden fazla ise aralarına artı (+) işareti konur.
  • Denklem üzerinde maddelerin yanlarında parantez içinde yazılan X(k) deki (k) sembolü X in katı olduğunu, Y(s) deki (s) sembolü Y nin sıvı olduğunu, Z(aq) deki (aq) sembolü Z nin suda çözünmüş olduğunu, T(g) deki (g) sembolü ise T nin gaz olduğunu ifade eder.Bilgi: Kimyasal tepkimeler atomlar arasında elektron alışverişi ya da elektronların ortaklaşa kullanılması ile gerçekleşir. Bu nedenle kimyasal tepkimeler sonucunda atomların çekirdeklerinde bir değişim olmaz. Yani kimyasal tepkimeler sonucunda yeni türde elementler oluşamaz. Kısacası kimyasal tepkimeler sonucunda atomların cinsleri ve sayıları korunur.

Kimyasal Tepkimelerin DenkleştirilmesiDenklem Katsayılarının Yorumu ve Anlamı

Bir kimyasal denklemde maddelerin baş tarafında bulunan kat sayılar tanecik sayısı ve mol olarak yorumlanır.

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) denkleminde;
1 tane N2, 3 tane H2 ile tepkimeye girmiş ve 2 tane NH3 oluşmuştur.
1 mol N2, 3 mol H2 ile tepkimeye girmiş ve 2 mol NH3 oluşmuştur.

Kimyasal Tepkimeler ve Enerji

Ekzotermik Tepkimeler

Endotermik Tepkimeler

Reaktiflik ve AsallıkKİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Kimyasal tepkimeler tepkimeye giren maddelerin türüne, tepkimede gerçekleşen değişime göre farklı sınıflara ayrılır. Buna göre çok sayıda tepkime türü vardır. Ancak bu bölümde bu tepkime türlerinden bir kaç tanesini öğreneceğiz.

  • Yanma tepkimeleri
  • Nötralleşme tepkimeleri (Asit – Baz tepkimeleri)
  • Çözünme – Çökelme tepkimeleri
  • Analiz ve Sentez tepkimeleri

Yanma Tepkimeleri

Örnek:

Örnek:

Asit – Baz TepkimeleriÖrnek:

Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Örnek:

Analiz ve Sentez Tepkimeleri

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Soruları ve Çözümleri

Kimyasal Tepkime Türleri video 10. sınıf Kimya Adası

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi video 10. sınıf Kimya Adası

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 3. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5. bölüm Hızlı KalemKimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 6. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 7. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 8. bölüm Hızlı Kalem

Bilgi: Yanma olaylarının büyük çoğunluğu ekzotermiktir. Yani ısı açığa çıkar. Yeterince ısı açığa çıkmasına neden olan yanıcı maddeler yakıt olarak kullanılabilir. Ancak N2, NO ve N2O gibi bazı maddelerin yanması yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir ve sonucunda ısı harcanmış olur. Yani endotermiktir.

Bilgi: C ve H elementi içeren bileşikler organik bileşiklerdir. Bu elementleri içeren bileşiklerin yanması sonucunda C ve H elementlerinin oksijenli bileşikleri olan CO2 ve H2O bileşikleri elde edilir.
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)

C ve H elementleri ile birlikte O elementi de içeren organik bileşikler yandığında yine 002 ve H2O oluşur.
CH3COOH(g) + 2O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g)

Bu çözeltiler karıştırıldığına Na+ ve NO; iyonları arasında bir tepkime olmaz. Fakat çözeltideki Pb2+ ve OH' iyonları tepkimeye girerek Pb(OH)2 katısını oluşturur. Oluşan bu katı madde çözeltiden ayrılarak kabın dibine çöker. Çözünme - çökelme tepkimelerinin denklemlerinde reaktiflerde çökeleği oluşturan iyonlar ve ürünlerde çöken madde yer alır. Buna göre yukarıdaki tepkimenin net iyon denklemidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi